Forord til 10. og 9. utgave

Jan Tore Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning

Øyvind Palm; Ragnar Gunnarsson; and Jan Tore Gran

Forord til 10. utgave av Jan Tore Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning i revmatologi

Kompendiet ble utgitt første gang i 1997. Hensikten var å gi legen i spesialistutdanning i revmatologi hjelp i den kliniske hverdagen, noe som fortsatt er hovedhensikten. Denne nye utgaven bygger på tidligere revisjoner, senere års publisert litteratur og ikke-publisert kunnskap formidlet gjennom klinisk arbeid. Kompendiet legger vekt på å presentere differensialdiagnoser, bidra med tips for utredning og behandling. Boken skal dekke de fleste problemstillinger en møter i revmatologisk praksis, men er ikke en metodebok. Medisinske prosedyrer har fått mindre plass i denne utgaven, men den har til gjengjeld rikelig med lenker til supplerende litteratur og retningslinjer. 

Kompendiet er delt inn i åtte hoveddeler: Basiskompetanse, Artrittsykdommer, Bindevevssykdommer, Vaskulitt, Barn med revmatisk sykdom, Andre sykdommer, Tillegg og Behandling. Hver hoveddel inneholder kapitler. Innen hvert kapittel er mange av diagnosene for oversiktens skyld delt inn i avsnitt, deriblant: Definisjon, Historie, Patogenese, Epidemiologi, Symptomer, Klassifikasjonskriterier, Diagnose, Differensialdiagnoser, Behandling, Retningslinjer, Prognose, Fordypningslitteratur.

I den nye, definerte spesialistutdanningen i revmatologi som gjelder fra mars 2019 er Helsedirektoratets læringsmål for revmatologi sentrale for spesialistkandidater og veiledere. Vi har derfor disponert denne utgaven av Kompendiet etter disse læringsmålene. Lenker fra læringsmålene til de tilsvarende  kapitlene i Kompendiet skal gjøre det lettere å orientere seg. Læringsmålene er samlet i et eget kapittel i delen “Basiskompetanse”. Utdrag av læringsmålene finnes også foran hver hoveddel.

I denne 10. utgaven av Kompendiet er innholdet gjort lettere tilgjengelig ved at formatet er digitalt og med søkefunksjoner på hver side. Digital publisering gjør det mulig med lenkene mellom sidene, til eksterne referanser og til fordypningslitteratur.

Vi vil takke faglig oppdaterte, interesserte og dyktige klinikere på mange revmatologiske avdelinger for diskusjoner og innspill som har bidratt til det faglige innholdet. På OUS, Rikshospitalet har overlege phD Birgir Gudbrandsson bidratt til kapitlet om Takayasus arteritt. Tegninger i boken er laget av medisinsk illustratør Kari Toverud. Illustrasjoner på forsiden ved DouglasOliver/iStock, JynMeyerDesign/iStock, BurbElkin/iStock og mr.suphochaipraserdumrongchai/iStock.

Initiativtaker til Kompendiet er Jan Tore Gran. Forfattere i denne utgaven er Øyvind Palm, Ragnar Gunnarsson og Jan Tore Gran. Innholdet er redigert av Øyvind Palm og Ragnar Gunnarsson.  Utgivere av denne utgaven Øyvind Palm og Ragnar Gunnarsson. 

Kompendiet er et “non-profit” prosjekt, drevet av faglig interesse for revmatologi og er uten økonomiske eller andre eksterne tilknytninger. Denne utgaven tilbyr vi gratis i digitalt format.

Professor Jan Tore Gran

Øyvind Palm, Ragnar Gunnarsson og Jan Tore Gran
Oslo og Arendal, januar 2021

mail: post@revmakompendium.no

Forord til 9. utgave av Kompendium for assistentleger i revmatologi

Inspirert av underordnede leger ved Revmatologisk avdeling i Tromsø ble “Kompendium for assistentleger i revmatologi” første gang utgitt 1. februar 1997. Tanken var å gi spesialistkandidater i revmatologi et kompendium som kunne brukes i det daglige kliniske arbeidet. Det var ikke ment å skulle erstatte utdypende litteratur fra Iærebøker og tidsskriftsartikler. Det er heller ikke intensjonen i dag.

Revmatologi som fag har vært og er imidlertid i rask utvikling slik at revidering av kompendiet er blitt utført hvert annet år. Den niende utgaven skal i likhet med tidligere utgaver først og fremst brukes i det daglige kliniske arbeidet som en rask oppslagsbok. Differensialdiagnostikk og medisinske prosedyrer har fått bred plass i kompendiet. For å kunne forbedre kompendiet ytterligere er jeg imidlertid helt avhengig av innspill fra kolleger innen revmatologi, og jeg kan love at kritiske kommentarer vil bli vel mottatt.

Jeg vil takke kolleger på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet for a ha revidert og omarbeidet visse kapitler: professor Gunnar Husby – amyloidose (2006), overlege Øyvind Midtvedt – ultralyd og kapillaroskopi, professor dr.med. Øyvind Molberg – immunologi, overlege dr.med. Øyvind Palm – artritt ved tarmsykdommer og Takayasus arteritt, overlege Ragnar Gunnarsson – MCTD, antihypertensiva og antibiotika, seksjonsoverlege dr.med. Inge-Margrethe Gilboe – SLE og antifosfolipid syndrom, og professor dr.med. Berit Flatø har skrevet kapitlet om revmatisk sykdom i barne- og ungdomsalder. Videre har avdelingsoverlege dr.med. Johan Fredrik Skomsvoll, overlege Marianne Wallenius og fagutviklingssykepleier Hege Svean Koksvik ved St. Olays Hospital skrevet kapitlet om svangerskap og fødsel hos pasienter med revmatisk sykdom. Overlege dr.med. Glenn Haugeberg ved Sørlandets sykehus, Kristiansand har gjennomgått og omarbeidet kapitlet om osteoporose. Vi takker administrasjonssekretær Tove Skålerud for meget verdifull redaksjonell bistand til 6. og 7. utgave. Videre skylder vi mange takk til radiologene Ragnhild Gunderson, Else Merckol og Eva Kirkhus på Rikshospitalet for å ha skaffet til veie CT og MR illustrasjoner. Vi vil også takke sine kolleger på Hudavdelingen, Rikshospitalet, Nils-Jørgen Mørk og Joar Austad for bildene av negleforandringer, diskoid lupus og erythema nodosum. Videre skylder vi takk til overlege Oddvar Andrup, Diakonhjemmets sykehus for bildene av intraartikulære injeksjoner, dr.med. Espen Haavardsholm for omtalen av MR og overlege dr.med. Tor Magne Madland for revisjon av psoriasisartritt. Bildene av histologiske forandringer er skaffet til veie av professorene Helge Scott og Erik Heyerdal, samt overlege David Scheie – alle ved avdeling for patologi, Rikshospitalet. Bildene av sialadenitt er skaffet til veie av tannlege dr.odont. Janicke Liaaen Jensen og professor Tore Solheim, begge ved Odontologisk fakultet, UiO. Noen av tegningene er laget av medisinsk illustratør Kari Toverud. Jan Myhre og Roar Broberg skal ikke glemmes for det betydelige og verdifulle arbeidet med å revidere de to siste utgavene av kompendiet.

Jan Tore Gran,
Rikshospitalet
Februar 2012

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Forord til 10. og 9. utgave by Øyvind Palm; Ragnar Gunnarsson; and Jan Tore Gran is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book