46 Urin undersøkelser ved systemisk bindevevssykdommer og vaskulitt (REV 027) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

Proteinuri skummer og er uklar (A, B). Normal urin til sammenligning. I dette tilfellet forelå glomerulonefritt med nefrotisk syndrom, ikke forårsaket systemisk lupus, men av syfilis hos en 21 år gammel mann.

Læringsmål REV 027

Definisjon

Urinprøver er nødvendig ved undersøkelse ved kartlegging av nyre-manifestasjoner og en del av sykdomsaktiviteten ved systemiske bindevevssykdommer og vaskulitt-sykdommer, særlig ANCA-vaskulitter.

Urin stiks skal omfatte måling av erytrocytter (eller hemoglobin), protein, leukocytter, nitritt, glukose og PH. Ved aktuelle forandringer kan mengden proteinuri kvantiteres og protein/kreatinin eller albumin/kreatinin ratio beregnes. Under mikroskopi vurderes om celle-sylindre foreligger.

Illustrasjon: Dantas M, Barros Silva GE, Moysés-Neto M – Clinical kidney journal (2013). CC BY-NC 4.0

Tre indikasjoner for strimmeltesting og eventuell mikroskopi av urin:

  1. Mistanke om eller oppfølging av symptomer og situasjoner som taler for urinveisinfeksjon
  2. Mistanke om eller oppfølging av ikke-infeksiøs nyresykdom, enten primært eller sekundært til systemsykdommer som revmatiske lidelser, hypertensjon, preeklampsi/eklampsi eller legemiddelbivirkninger
  3. Mistanke om eller oppfølging av postrenal sykdom

 European Confederation of Laboratory Medicine (ECLM) (Scand J Clin Lab Invest Suppl. 2000;231:1-86)

Urin Stiks

Proteinuri

Proteinuri gjenspeiler nyrenes tapte evne til å holde tilbake protein når glomerulær sykdom eller skade påvirker permeabiliteten. Ved betydelig proteinuri synker albumin i serum og ødemer oppstår.

Nefritt-diagnosen kan baseres på proteinuri (> 0,5 g i spot urin), høy protein/kreatinin ratio eller > 3+ ved stiks), urin mikro med cellesylindre (røde blodlegemer, hyaline, kornede eller blandede), leukocyturi og hematuri (> 5 per synsfelt) eller dysmorfe erytrocytter (skyldes konsentrasjon i tubuli), nedsatt GFR og hypertensjon.

Ved Lupus-nefritt har nesten 100 % har proteinuri, hvorav 45-­65% har nefrotisk syndrom. Mikroskopisk hematuri kan påvises hos 80%. Biopsi er avgjørende for å fastslå alvorlighet og prognose ved nefritt

ANCA-vaskulitt kan ha lavgradig erytrocyturi som eneste tegn på nefritt i tidlige stadier.

Amyloidose medfører nesten alltid proteinuri

Nefrotisk syndrom

Ved et nefrotisk syndrom er mengden proteinuri 3,5 g/d eller mer ved kvantitering av urin.

I tillegg er albumin i serum lavt, kolesterol høyt, ødemer påvises og lipider skilles ut via urinen.

Årsaken er nesten alltid glomerulær nyresykdom. Nefrotisk syndrom øker risiko for tromboembolisk sykdom.

Hematuri

Hematuri er asymptomatisk men påvises ved urin-stiks eller mikroskopi. Hematuri ses vanligvis ved nefritt betinget i systemisk lupus (SLE), eller vaskulitt, oftest mikroskopisk polyangiitt (MPA) eller granulomatøs polyangiitt (GPA). Imidlertid er det en rekke differensialdiagnoser å ta hensyn til som kreft i urinveiene, nefrolitiasis, skade, prostatitt og lett-blødende slimhinner ved amyloidose.

Leukocytturi

Ved pyelonefritt forventes økte mengder leukocytter i urin (pyuri). Steril pyuri forkommer ved tubulointerstitiell nefritt, enten årsaken er Sjøgrens syndrom, medikamenter eller nyre-tuberkulose. Ved mikroskopi utelukkes forurensning i prøven (se nedenfor).

Urinmikroskopi

Urinmikroskopi kan hjelpe klinikeren å skille mellom glomerulær og post-glomerulær hematuri, påvise akutt nyreskade tidligere enn ved hjelp av kreatinin-stigning og påvise et nefritt-lignende bilde hvor igangsetting av adekvat behandling haster.

Ved urinmikroskopi kan man avgjøre om en urinprøve er forurenset eller ikke. Urinprøver kan forurenses under prøvetaking ved at vaginal utflod og hudflora blandes i urinen dersom prosedyrer med vaskeprøve og midtstråleurin ikke følges. Noen setter derfor tilstedeværelse av fem eller flere epitelceller (fra genitaliene) ved mikroskopi med forstørrelse 40 ganger som tegn på forurensning og sender da ikke prøven til mikrobiologisk dyrking, men angir at den er forurenset og anbefaler ny og korrekt prøvetaking (Andersen H, 2014).

Celle-sylindre dannes i nyre-tubuli

  • Hyaline sylindre er fysiologisk
  • Leukocytt-sylindre tyder på infeksjon eller interstitiell nefritt,
  • Erytrocytt-sylindre ses ved blødning i nyreparenkymet ved glomerulonefritt eller vaskulitt.
  • Lipid-dråper kan ses ved nefrotisk syndrom («Malteser-kors» i polarisert lys).

Når urin-undersøkelse gir mistanke om nefritt, vurderes alltid indikasjonen for nyrebiopsi.

Litteratur

Andersen H, 2014 (Tidsskr nor legefor)

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book