257 Tverrfaglig behandling, helsepersonell med ulik bakgrunn (REV 088, REV 089)

Øyvind Palm

Foto: PxHere

Læringsmål REV 088, REV 089

Revmatologisk behandling bygger på tverrfaglig samarbeid. De viktigste gruppene er fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer og sykepleiere.

Det settes krav til faglig kunnskap, kommunikasjons- og evalueringsevner blant alle grupper helsepersonell som involveres i behandling og oppfølging av pasienter med revmatisk sykdom (Edelaar L, 2020, EULAR anbefalinger).

Overordnede prinsipper:

 • Effektiv kommunikasjon, biopsykososial tilnærming i vurdering, behandling og omsorg er essensielt.
 • Omsorgen skal være person-sentrert og pasienten skal delta i beslutninger.
 • Tilnærmingen skal så langt som mulig være evidens-basert

Anbefalinger

 • Helsepersonell forventes å ha kunnskap om sykdomsårsaker (etiologi), sykdomsutvikling (patogenese), sykdomsforekomst (epidemiologi), kliniske kjennetegn, diagnostiske prosedyrer og sykdommens påvirkning på livskvalitet.
 • Helsepersonell bør gjøre en individuelt tilpasset strukturert vurdering av sykdommens kjennetegn, risikofaktorer, “røde flagg” og ledsagende sykdommer (komorbiditet).
 • Helsepersonell bør støtte opp om behandlingsmål og pasientenes håndtering av egen sykdom.

Fysioterapeut

Fysioterapeutene er sentrale i behandlingen av revmatoid artritt med sin kompetanse innen funksjonsdiagnostikk, behandling av sekundære plager fra leddnære bløtvevsstrukturer og opptrening etter kirurgiske inngrep.

 • Behandlingsmål ved fysioterapi kan være smertereduksjon og bedre bevegelighet.
 • Fysisk trening kan veiledes av fysioterapeuter for å oppnå bedre styrke og derav mer stabile ledd, bedre aerob utholdenhet/kondisjon og redusere risiko for kardiovaskulære sykdommer (Metsios GS, 2020).
 • Noen har også nytte av å lære avspenningsteknikker.

Ergoterapeut

Ergoterapeuter underviser i leddvern, tilpasser hjelpemidler og ortoser.

 • Ergoterapeuter kartlegger også funksjonsproblemer relatert til dagliglivets aktiviteter (Siegel O, 2017)

Sykepleier

Sykepleiere er ofte aktivt deltakende i vurdering og oppfølging av pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer. Utenom å ha en koordinerende funksjon i behandlingsopplegget, kan sykepleiere ha selvstendige konsultasjoner og telefon-konsultasjoner der de gir råd. Sykepleiere bidrar ofte i undervisning av pasienter og de følger opp igangsatt behandling.

Sykepleiere innehar også viktige funksjoner innen informasjon og kontroll av medikamentell behandling (Koksvik HS, 2013)

EULAR anbefaler at pasienter med inflammatorisk artritt-sykdom ved behov har mulighet til å kontakte sykepleier. Sykepleiere bør kunne delta aktivt i pasient- oppfølgingen. De bør kunne vurdere psykososiale aspekter,  bidra til å redusere symptomer på angst og depresjon og støtte pasientene i deres mestring av sykdommen (Bech B, 2020, EULAR anbefalinger).

Ernæringsfysiolog

Ernæringsfysiolog kan hjelpe med riktig kostholdsveiledning.

 • Kosthold  er særlig aktuelt ved høy sykdomsaktivitet og medikament-behandling over tid, slik at mangeltilstander ikke oppstår og optimal vekt tilstrebes.
 • Ernæringsråd kan også redusere den økte kardiovaskulære risiko for foreligger ved RA (Silver IJ, 1985Dessein PH, 2015).

Pasientundervisning

Viktig i behandlingstilbudet er “RA-skole” hvor pasientene skoleres om sykdommen, samt opprettelse av selvhjelpsgrupper hvor pasientene selv virker som støttekontakter.

Retningslinjer og litteratur

EULAR anbefalinger for helsepersonell: Edelaar L, 2020, 

EULAR anbefalinger for sykepleierens rolle: Bech B, 2020.

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book