58 Silikonbrystproteser, bindevevssykdommer og annen revmatisk sykdom

Øyvind Palm

Definisjon

Bryst-proteser med silikon har over omtrent 30 år vært mistenkt å forårsake systemiske bindevevssykdommer eller utløse forhøyede ”revmaprøver ” (antistoff), «Breast Implant Illness». Dette har ikke gått upåaktet hen. Ingen andre medisinske implantater blitt grundigere undersøkt enn silikonholdige bryst-proteser. Det foreligger resultater fra store studier med flere ti-års oppfølging. Resultatene besvarer ulike spørsmål om kosmetiske brystproteser med silikon selv om det fortsatt er uenighet i det medisinske miljøet.

Rapporterte symptomer

Utmattelse, kognitive besvær, artralgi, myalgi, feber, tørre øyne og tørr munn (Tervaert, C, 2017).

Systemiske bindevevssykdommer

Det er gjort flere metodisk gode studier og oppsummeringer som vurderer risiko for utvikling av aktuelle revmatiske sykdommer. Disse omfatter (dermato-) myosittsystemisk skleroseSjøgrens syndrom og revmatoid artritt (RA).

  • To store studier påviste ikke en sammenheng mellom revmatisk sykdom og silikonproteser:
    • Sanches-Guerrero J og medarbeidere publiserte i 1995 i NEJM. Data fra 87.501 sykepleiere i USA som da var friske ble fulgt opp i gjennomsnittlig 9,9 år. Revmatisk bindevevssykdom utviklet seg i løpet av denne tiden hos 516 av disse. Samtidig hadde 876 kvinner i studien fått silikon-brystproteser. Etter å a beregnet risiko, konkluderte forfatterne med at de ikke påviste assosiasjon mellom silikon brystproteser og revmatisk bindevevssykdom.
    • Balk EM og medarbeidere publiserte i 2016 i Annals of Internal Medisin en gjennomgang av 32 tidligere publiserte studier om lang-tids resultatet for helsen til kvinner med silikon brystimplantater. Forfatterens konklusjon var, tross så mange studier, at det ikke var mulig å konkludere med noe sikkert.
  • En stor studie fra 2018 viste at kvinner med silikon brystproteser i større grad utvikler noen autoimmune sykdommer, særlig Sjøgrens syndrom, systemisk sklerose eller sarkoidose (Watad A, 2018). Sykdomsrisikoen var 1,5-2 ganger økt, men siden dette er sjeldne sykdommer, forblir forekomsten lav. De aller fleste med silikonimplantater får ikke autoimmun, revmatisk sykdom.

Tilbakefall ved kjent revmatisk sykdom

Gode studier mangler, men en kan resonnere: Blant kvinner med bryst-implantater av silikon er det registrert økt forekomst (opp til 1,5-2 ganger økt risiko) av autoimmune revmatiske sykdommer. Imidlertid kan alle fysiske (og mentale) inngrep kan ”trigge” immunsystemet. Teoretisk kan dermed autoimmune systemiske bindevevssykdommer blusse opp selv om silikon i seg selv ikke er årsaken. Ved fibromyalgi foreligger generaliserte smerter. Ofte utløser små skader mer smerter enn forventet. Kirurgiske inngrep, inkludert silikonprotese-innsetting, kan således forverre tilstanden. indikasjonen for silikonproteser må avveies mot potensiell risiko for økte plager fra en eksisterende revmatisk sykdom. En kan dermed ikke utelukke at silikon implantater vil øke risikoen for å aktivere allerede eksisterende autoimmun sykdom eller gi mer smerter ved fibromyalgi. Forsiktighet anbefales dersom revmatisk sykdom foreligger eller en har kjent disposisjon for autoimmune sykdommer.

Lekkasje fra silikonproteser (sprukne bryst-proteser)

Studiene viser at forekomstene av bindevevssykdommer ikke var forskjellig fra dem som ikke hadde skadde silikon brystproteser. Dette til tross for at produsenten Dow Corning måtte utbetale enorme erstatningsbeløp, noe som førte til konkurs. Det er imidlertid funnet spor av silikon i lever, noe som kan være et potensielt helseproblem i seg selv

Antistoff etter innsetting av silikonproteser

En har testet blod for blant annet ANA, revmatoide faktorer, kardiolipin-antistoff og silikat-antistoff i ulike studier uten at sammenhenger er funnet.

Nyere bryst-implantater

Proteser er nå laget slik at de holder bedre, og lekkasje av silikon er sjeldnere (Baek WY, 2014).

Fibromyalgi 

Store studier viser ingen økt forekomst av fibromyalgi etter silikonproteser, men intensiverte smerter relatert til inngrepet kan påregnes.

Risiko for kreft

Nyere data tyder på at en sjelden type kreft, anaplastisk storcelle-lymfom (BIA-ALCL), forekommer hyppigere etter implanterte bryster av silikon. Komplikasjonen rammer likevel svært få. Median tid før kreften ble påvist var 9 år (Berlin E, 2018).

Fjerning av silikonimplantater

Det foreligger lite systemiske data, men en oppsummerende publikasjon viser at en stor del av pasientene som utviklet inflammatorisk revmatisk sykdom etter silikonimplantater får mindre revmatiske besvær etter fjerning av disse (Tervaert, C, 2017).

Restylane og andre fyll-stoffer

Restylane er mer lik kroppens egne stoffer enn silikon, men reaksjoner og bivirkninger er likevel ikke helt sjelden (Lafaille P, 2010). Det advares mot slike kosmetiske inngrep dersom en har en aktiv systemisk bindevevssykdom (Lupus, MCTD, myositt, Sjøgrens, systemisk sklerose), vaskulitt-sykdom eller annen aktiv autoimmun sykdom (Boulle, 2015)

Oppsummering

Omfattende studier beviser ikke at silikonproteser forårsaker systemisk bindevevssykdom, revmatoid artritt, fibromyalgi eller forhøyede antistoff i blodprøver. Imidlertid tyder en stor studie på at autoimmune sykdommer forekommer oftere blant kvinner med slike bryst-implantater (Watad A, 2018). Konklusjonen er derfor at forsiktighet bør utvises spesielt kjent revmatisk sykdom, noe som også gjelder også for Restylane og andre stoffer som injiseres. 

Litteratur

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book