253 Plasmaferese / plasmautskiftning (REV 141, REV148)

Øyvind Palm

Læringsmål REV 141, REV 148

Definisjon

Plasmaferese innebærer å fjerne (aferese) plasma. I revmatologisk praksis brukes metoden til å ekstrahere mulig skadelige antistoff, immunkomplekser og kryoglobuliner ved at plasma skilles fra blodceller (terapeutisk plasmaferese). Det meste av blodet blir returnert til pasienten. Metoden brukes mindre i revmatologi nå enn tidligere.

Indikasjoner

I motsetning til medikamentell behandling som reduserer eller stanser antistoff-produksjonen, har plasmaferese en umiddelbar effekt ved at antistoffene fjernes fra sirkulasjonen. Slik rask effekt kan være av betydning i raskt progredierende tilstander der antistoffene og / eller immunkomplekser er av avgjørende patogenetisk betydning.

Eksempler på aktuelle indikasjoner er katastrofalt antifosfolipid syndrom (CAPS), anti-basalmembran glomerulonefritt (anti-GBM/Goodpastures sykdom) og trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP). Innen nevrologi er Guillain-Barre syndrom en indikasjon.

Tidligere var alvorlig ANCA-vaskulitt en indikasjon. Imidlertid har nyere data (Walsh M, PLEXIVAS 2020) vist manglende effekt på nyresvikt («end stage renal disease») og dødelighet. Lungeblødning ved ANCA-vaskulitt har vært en anbefalt indikasjon, basert på observasjons-studier med i alt færre enn 70 pasienter. Den nyere randomiserte, kontrollerte PLEXIVAS studien inkluderte 191 pasienter, hvorav 62 med alvorlige lungeblødninger, men påviste ingen effekt av plasmaferese (Walsh M, PLEXIVAS 2020).

Gjennomføring

Plasmaferese benytter et filter som mottar blod fra en større vene via et dialyse-kateter. Kateteret har to løp. Ett løp fører blodet fra kroppen til maskinen, mens i det andre løpet går blod fra maskinen tilbake til kroppen.  1-1,5 plasmavolumer utskiftes av gangen. Plasmavolum erstattes med en albumin-løsning. Behandlingen varer 2-3 timer. Ofte er 3-5 behandlinger nødvendig.

Bivirkninger

Blodtrykksfall (volum-tap), hypokalsemi (citrat i erstatningsvæsken), infeksjon (immunglobuliner fjernes) og blødninger (koagulasjonsfaktorer fjernes)

Litteratur

El-Gharaeni K, 2006

Walsh M, PLEXIVAS 2020

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book