29 Palindrom Revmatisme (REV 007)

Jan Tore Gran

Kjennetegn på palindrom revmatisme

Episoder med artritt som kommer og går over tid

Omtrent 1/3 utvikler revmatoid artritt, særlig utsatt er de som har anti-CCP antistof i blodet.

Læringsmål REV-006

ICD 10: M12.3

Definisjon

Palindrom artritt i høyre kne hos en 22 år gammel mann som senere ble diagnostisert med Behcets sykdom.

Palindrom artritt er et eiendommelig symptomkompleks hvor artritt opptrer episodisk. Det er omdiskutert om palindrom revmatisme er en del av revmatoid artritt-spekteret. Omtrent 50-67% utvikler revmatoid artritt i forløpet (L. Ellingwood, 2019). Illustrasjon: Park JH – The Korean journal of internal medicine (1999). CC BY-NC 3.0

Historie

Palindrom revmatisme ble først beskrevet av Hench og Rosenberg i 1944 (“phantom rheumatism”).

Sykdomsårsak

Årsaken er ukjent, men disposisjonene er de samme som ved revmatoid artritt.

Forekomst

Kvinner affiseres hyppigst. Oftest unge til middelaldrende. I en studie fant en at palindrom revmatisme utgjorde <3% av alle inflammatoriske sykdommer (Gonzalez‐Lopez L, 1999). Palindrom revmatisme forekommer også blant barn (Butbul-Aviel 2018).

Symptomer

Artritt opptrer episodisk uten prodromer og med høyst ulike intervaller. I intervallene mellom anfallene er pasienten i komplett remisjon og har da normale akuttfase reaktanter.

Alle Iedd kan angripes, gjerne forskjellige fra gang til gang. Ofte tenosynovitt / tendinitter i tillegg. Anfallene varer fra timer til 2 uker. Debuterer ofte om ettermiddagen. Etterlater ingen sekvele.

Differensialdiagnoser

Kroniske virusinfeksjoner, allergi og intermitterende hydrops. Også Familiær Middelhavsfeber (mutasjoner i MEVF genet) bør utelukkes, spesielt hos etnisk disponerte personer med artritt uten RF og anti-CCP antistoffer. Andre diagnoser som etter hvert kan relateres er Whipples sykdom, Behcets sykdom og SLE (Lupus).

Behandling

NSAIDs er oftest tilstrekkelig. Noen har så hyppige eller alvorlige anfall at DMARDs bør vurderes.

Prognose

Over 50% utvikler RA, av og til etter flere års palindrom artritt. Enkelte utvikler SLE eller SLE-Iignende sykdom. En tredel går enten i spontan remisjon eller fortsetter med episodisk artritt. Ikke mulig å forutsi sykdomsforløpet.

Litteratur

Gran, JT, Tidsskr Nor Legeforen 2000; 120: 1535-5

L. Ellingwood, 2019

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran. All Rights Reserved.

Share This Book