250 NSAIDs (REV 015, REV 033, REV 050, REV 055, REV 078, REV 079)

Øyvind Palm

Læringsmål: REV 015REV 033REV 050REV 055REV 078REV 079

Definisjon

NSAIDs er blant de eldste medikamentene vi bruker mot smerte, feber og inflammasjon ved at de hemmer prostaglandin-syntesen. NSAIDs har en raskt innsettende effekt (timer), men influerer kun på symptomene i inflammasjonsprosessen. De reduserer dermed ikke sykdomsaktiviteten eller sykdomsutviklingen.

Ulike NSAIDs

Ved revmatoid artritt (RA) kombineres NSAIDs ofte med DMARDs. De forskjellige NSAIDs er omtrent likeverdige hva gjelder effekt, men skiller seg i halveringstid. Fordelen med lang virkningstid, for eksempel piroxicam, er effekt gjennom natten og i morgentimene for dem med mest besvær da. Ulempen er økt risiko for bivirkninger, blant annet ved akkumulering ved redusert nyrefunksjon. De ulike NSAIDs har forskjellig grad av hemming av COX I og COX II enzymene. Indometacin og Ketoprofen er blant substanser som særlig hemmer COX-I, mens naproksen og ibuprofen er mer nøytrale. Diklofenac hemmer COX II mer enn COX I. Etorikoksib (Arcoxia) og celecoxib (Celebra) selektiv hemmere av Cox II. Disse medikamentene er skånsomme mot ventrikkelslimhinnen (ulcus ventriculi er en vanlig bivirkning), men det er påvist at de øker risikoen for hjertekarsykdom mer enn de overveiende COX I hemmerne (S. Bacchi, 2012).

Arthrotec inneholder diklofenac og misoprostol og kan forsøksvis benyttes hos pasienter som tidligere har hatt ulcus. Tilsvarende, Vivomo inneholder naproksen og esomeprazol. Arthrotec må ikke benyttes under svangerskap (på grunn av innhold av misoprostol som er abortfremmende). Kombineres NSAIDs med syrepumpehemmere som esomeprazol (Nexium), kan insidensen av GERD (reflukssykdom) reduseres. Dersom NSAIDs kombineres med prednisolon eller andre kortikosteroider øker risikoen for gastritt og ulcus. Bruk av suppositorier eller enterodrasjerte preparater reduserer ikke risikoen vesentlig for slike uønskede effekter som i stor grad skyldes systemisk effekt på ventrikkelslimhinnen.

Valg av medikament, dosering og tidspunkt for medikamentinntak bør justeres etter den enkelte pasients behov. Ønsker en et velprøvd NSAIDs med nøytral hemming av COX I og COX II og relativt kort halveringstid, er ibuprofen er godt valg (Varrassi G, 2020).

Det anbefales alltid å seponere NSAIDs i korte perioder for å se om effekten av behandlingen fremdeles er til stede.

Blødningstendens

NSAIDs forlenger blødningstiden. Ved planlagte kirurgiske inngrep kan det ved blødningsrisiko være aktuelt med å stanse behandlingen i forkant svarende til 4-5 ganger halveringstiden (tilpasset etter Slappendel R, 2002).

NSAID Halveringstid (timer) Pause før kirurgi
Naproksen 12-15 3 dager
Ibuprofen 1.6-1.9 10 timer
Diklofenak 2 10 timer
Indometacin 4.5 1 dag
COX-2 hemmer (Celecoxib) 11 fortsett vanlig dose

NSAIDs hos barn

Svangerskap

  • Vennligst se info fra NKSR

Litteratur

Bindu S, 2020

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book