233 NAVs tjenester (REV 090)

Øyvind Palm

Læringsmål REV 090

Definisjon

NAV (Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning) er en offentlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvaret for organisering og finansiering av arbeidsmarkedstiltak, trygdeytelser og sosialhjelp (Arild Aspøy, Lars Petter Berg, snl. No, 2020).

NAVs mål

  • Flere i arbeid
  • Bedre brukerstøtte
  • Pålitelig forvaltning

Blant NAVs viktigste oppgaver er håndtering av sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og hjelpemidler. Legene har en viktig oppgave i å gi nødvendige pasientopplysninger til NAV. Det tas for gitt at spesialist-kandidater (LIS-2) fra tidligere (LIS-1) har innsikt i følgende:

  • Etiske aspekter ved fordeling og prioritering av samfunnsresurser til helse
  • Kjenner til aktuelt regelverk
  • Kjenner sentrale bestemmelser som regulerer plikter og rettigheter for helsepersonell og pasienter
  • Kan reflektere over egen rolle og ansvar i et helhetlig helsevesen og balansere rollen som pasientenes hjelper med å være portvakt og forvalter av felles resurser

Som ansatt i spesialisthelsetjenesten vil en bli bedt om skriftlige uttalelser som sakkyndig på bakgrunn av spesielle fagkunnskaper. For ikke ferdige spesialister er det viktig å samarbeide med veileder eller annen spesialist i avdelingen. En erklæring gjøres oftest på vegne av avdelingen og skal da gjenspeile avdelingens mening i slike saker. Dersom en ikke har aktuell kompetanse er det essensielt å informere om dette og eventuelt finne en annen som kan overta saken. Legeforeningen tilbyr nettkurset «Sakkyndig arbeid» som pr 2020 er obligatorisk for alle leger i spesialistutdanning.

Essensielle spørsmål som NAV ønsker svar på

  • På hvilken måte påvirker sykdommen / symptomene funksjonsevnen?
  • Hvordan begrenser sykdommen/symptomene mulighetene til aktivitet og deltakelse?
  • Hvilke muligheter finnes til tross for begrensingene?

For å skrive en erklæring til NAV må en kjenne til hensikten og mandatet. Det bør alltid foreligge en skriftlig bestilling fra NAV. Vanligvis bes pasienten samtykke til at erklæringen gis.

NAV er pliktig til å innhente nødvendige opplysninger når en pasient fremme krav om ytelser. Hensikten er å kunne vurdere om vilkårene er oppfylt.

En lege plikter å undersøke eller intervjue en pasient og gi de erklæringer og uttalelser som er nødvendige for å kunne vurdere rettigheter og plikter (Ftl. paragraf 21-4 i Helsepersonell-loven paragraf 27).

God sakkyndighet kan oppsummeres

Erklæringen består av beskrivelse, vurdering og konklusjon (eller anbefaling)

Upartisk fremstilling

Nøyaktige og korrekte faglige beskrivelser og vurderinger

Skille mellom objektive funn og skjønnsmessige vurderinger

Samsvar mellom den beskrivende del og konklusjoner/anbefaling

 

Litteratur

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book