178 Muskelsmerter / myalgi og muskelsvakhet: Differensialdiagnoser (REV 021, REV 034, REV 064, REV 070, REV 071)

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

Læringsmål REV 021, REV 034, REV 064, REV 070, REV 071

ICD-10: M79.1 (myalgi)

Muskelsvakhet kan skyldes smerter for eksempel ved fibromyalgi eller redusert styrke på grunn av sykdom i muskelfibre eller i nerver som forsørger musklene.

Inflammasjon i muskelceller er omtalt i kapitlene (dermato)myositt, juvenil  dermatomyositt, statin myopati og inklusjonslegeme myositt.

Non-inflammatorisk myopati (blant annet muskeldystrofier) er beskrevet i eget kapittel. I tillegg kan metabolske sykdommer påvirke muskulaturen i betydelig grad.

Sykdommer  som medfører myalgi og/eller muskelsvakhet (alfabetisk):

ALS (amyotrofisk lateralskerose)

 • Distal affeksjon, hyper-refleksi, muskel fibrillasjon, spasmer, lett økt CK

Amyloid myopati

 • Subkutane forandringer
 • Proteinuri
 • Typisk biopsi (farging med Kongorødt)

Carnitine-palmitoyl-transferase II mangel

 • Muskelsmerter

Dermatomyositt

Diabetisk amyotrofi og diabetisk muskelinfarkt

Elektrolytt mangel

 • Hypokalemi:
  •  Lett hypokalemi: 3,0-3,5mml/L (uspesifikke eller ingen symptomer), moderat 2,5-2,9 (slitenhet) , alvorlig <2,5mm/L (risiko for hjertearytmi og pareser)
 • Hypokalsemi
 • Hypomagnesemi

Eosinofil myositt

 • Differensialdiagnoser til eosinofil myositt
  • Hypereosinofilt syndrom: IgE, eosinofile leukocytter > 1.5 × 109/L, hudaffeksjon. Multiorganaffeksjon, smerter og svakhet i proksimal muskulatur, Raynaud, vaskulitt i små blodårer, CK kan være forhøyet

Eosinofil fasciitt 

 • CK oftest normal, typiske funn i hud og underhud

Fibromyalgi

 • Svært vanlig blant ellers frisk kvinner
 • Generelle smerter (kronisk i begge over- og underekstremiteter, nakke eller rygg)
 • “Tenderpoints”
 • Normale prøver

Glykogen lagringssykdom type V: McArdles sykdom/ fosforylase mangel

 • Smerter/kramper etter aktivitet

Glykogen lagringssykdom type II, Adult acid maltase mangel (Pompes sykdom)

GVH (graft versus host) myositt etter transplantasjon

 • Oftest mer enn ett år etter transplantasjon
 • Funn som ved myositt

HIV infeksjon

 • Kronisk vekt- og krafttap
 • Klinisk bilde med CK stigning (inflammatorisk myopati) som ved myositt
 • HIV-test
 • CD4 T-celler korrelerer dårlig med myopati-symptomer

Hypothyreose

 • Høy TSH, Lav f-T4

Inklusjonslegememyositt

 • Lavere kreatin kinase (CK) i blod, svært langsom progresjon, høyere alder, distal affeksjon, ingen antistoff, typisk biopsi

IMNM (immun-mediert Nekrotiserende Myositt)

 • Kan være relatert til statiner (kolesterolsenkende medikamenter)
 • HMGCR antistoff foreligger hos noen

Kalsinose (kalkansamlinger under huden og i bløtdelsvev) forekommer ved ulike tilstander

Katapleksi

 • Plutselig tap av muskelkraft i flere anfall
 • Ved narkolepisi har 70% også katapleksi

Kennedy sykdom (Spinal and bulbar muscular atrophy, SBMA)

 • Svekket kraft og symmetrisk muskelatrofi i proksimale muskler. Kreatin kinase (CK) er moderat forhøyet. Menn i 40-50 års alder. Redusert androgen sensitivitet med gynekomasti, testes atrofi og redusert libido. Fascikulasjoner i ansiktsmuskulatur. Tale- og svelgevansker
 • Skilles fra myositt ved klinisk bilde (ansiktsmuskler, gynekomasti, EMG og muskelbiopsi)

Lambert-Eaton syndrom

 • Myasteni-lignende
 • Paraneoplastisk syndrom
 • Ikke øyemuskel affeksjon
 • Antistoff mot voltage-gated calsium kanal (VGCC)
 • EMG funn

Makro-CK

 • Makroenzymer er normale enzymer (eller isoenzymer) som binder seg enten til immunglobuliner (IgG) = Type 1 eller lipoproteiner og andre substanser (Type 2) og dermed akkumuleres i serum. De er ikke frie enzymer, men forårsaker falsk forhøyede CK-målinger.
 • Makro-CK ses oftest hos personer over 60 år
 • Makro-CK kan foreligge med- eller uten assosiert sykdom, inklusiv kronisk leversykdom og malignitet

MCTD

 • Lavgradig myositt er ofte en del av sykdombildet

Medikamentindusert myopati

 • Statiner
  • Smerter med eller uten forhøyet kreatin kinase (CK) i blod. Medikamentanamnese viktig
 • Høye kortikosteroid-doser (Prednisolon) over lang tid: Steroid myopati:
  • CK normal
 • Amiodaronhydroklorid (Cordarone) mot hjerterytme forstyrrelser
 • Plaquenil
 • Kokain
 • Alkohol
 • Kolkisin
 • D-penicillamine, cimetidin, zidovudin

Mitokondrie myopati, encefalomyopati, laktat acidose, slag-lignende symptomer (MELAS)

Mitokondriesykdom

Muskeldystrofi (arvelige, progressive muskelsykdommer)

 • Bør alltid overveies ved kronisk muskelsykdom

Myastenia gravis

 • Økt fysisk muskulær trettbarhet
 • Ofte i ansiktsmuskler, inklusiv øyne
 • Normal CK
 • EMG er karakteristisk
 • Anti-acetylkolin antistoffer

Myoklonisk Epilepsi med «Ragged Red Fibers» (MERRF)

 • “Ragged Red Fibers” er aggregerte, syke mitokondrier i vevsprøve (biopsi)
 • Lav kroppshøyde, hørselstap, laktat acidose, intoleranse for fysisk trening

Myositt

Non-inflammatorisk myopati

Parkinsons sykdom

 • Tremor, rigor

Periodisk paralyse

Polymyalgia revmatika

 • Brå start
 • Uttalt morgenstiv
 • Smerter og stivhet, ikke primært muskelsvak
 • Høyere alder
 • Høy SR og CRP
 • Normal CK

Polymyositt

Post polio syndrom

 • 15-30 år etter poliomyelitt (35-60 års alder)
 • Muskelsmerter, svakhet, utmattelse

Rabdomyolyse

 • CK er svært høy over 10.000 (Obs! nyreskaderisiko)
 • Etter skade, intoksikasjon eller kritisk sykdom

Rabdomyolyse og myalgi syndrom assosiert med RY1 mutasjon

 • Økt risiko for hypertermi
 • Kan ha moderat forhøyet CK og muskel-manifestasjoner

Refsums sykdom

 • Retinitis pigmentosa
 • Kronisk polynevropati med pareser
 • Muskelatrofi distalt
 • Cerebellare symptomer med ataksi

Sarkoid myopati

 • Oftest asymptomatisk
 • Sarkoidose i andre organer
 • Granulomer i biopsi

Skleromyositt

Statin-myopati

Steroid-myopati

Subaraknoidal-blødning og slag

Trikionose

 • Parasitt infeksjon (trikiner) fra inntak av rått svine -kjøtt.
 • Sterke muskelsmerter og enzym- (CK) stigninger
 • Eosinofili
 • Muskelbiopsi bekrefter diagnosen

Viral myositt (sjelden)

 • Influenza A and B, H1N1 virus, Coxsackie-virus, Epstein-Barr-virus, Herpes simplex-virus, Parainfluensa, Adenovirus, Echovirus, Cytomegali-virus (CMV), Mesling-virus, Varicella-Zoster, Human immunodeficiency virus (HIV), Dengue feber
 • Rask sykdomsutvikling, kan være begrenset til få muskelgrupper. Effekt av antiviral behandling.

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book