179 MUPS (Medisinsk Uforklarte fysiske (Physical) Symptomer)

Øyvind Palm

Definisjon

MUPS er en gruppe uforklarte sykdommer med subjektive plager uten objektive funn. Grundig medisinsk utredning påviser ingen sykdomstegn i blod, organer, nervesystem eller annet. MUPS har ingen helt klar, internasjonal definisjon. Således blir ulike sykdommer og symptomer omfattet av begrepet MUPS. Ofte nevnes:

Fastlegen (allmennlegen) spiller hovedrollen i utredningen og er koordinerende dersom spesial-undersøkelser rekvireres. Revmatologens oppgave ved symptomer forenelige med MUPS er å utelukke bakenforliggende revmatisk sykdom.

Årsaker

Per definisjon er det ikke påvist en medisinsk årsak til MUPS. Undersøkelser har imidlertid vist at mange også har depresjon og/eller angst (Li CT, Chu YH, 2009), men det er uklart om disse er medvirkende årsaker eller følger av symptomene.

Forekomst

Det er beregnet at ca. 15% av alle konsultasjoner hos allmennleger skyldes MUPS, men estimatene varierer mye (Aamland A, 2014). Trolig er forekomsten lavere blant pasienter i revmatologisk praksis, men data mangler. Det fleste med MUPS er kvinner.

Diagnose

MUPS er en eksklusjonsdiagnose. Før en kan konkludere med diagnosen MUPS må symptomer bli undersøkt og vurdert for å utelukke andre sykdommer. De medisinske undersøkelsene som ofte administreres av fastlege/allmennlege kan strekke seg over flere år, selv om spesielle sykdomsfunn ikke gjøres. Blant sykdommer som bør bli utelukket er systemiske bindevevssykdommer og andre autoimmune sykdommer, inklusiv metabolske sykdommer og kroniske tarmbetennelser (IBD).

Behandling

Behandlingstiltak retter seg mot symptomene. Ved tegn på depresjon og/eller angst, er det viktig med tiltak for mestring av disse. Ved revmatisk smerte og/eller utmattelse har tilpasset fysisk aktivitet og forsiktig trening vist seg å hjelpe en del på sikt.

Litteratur

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book