176 Mastocytose

Øyvind Palm

Kjennetegn på mastocytose

 • Episodevise symptomer
  • Allergi, magesmerter med diare, utmattelse, humørsvingninger, leddsmerter, ryggsmerter og muskelsmerter.
 • Anemi, eosinofil og økt tryptase i blodprøver.
 • Biopsi fra benmarg og genetisk test kan sikre diagnosen.

Definisjon

 Adult indolent systemisk mastocytose hos en 30 år gammel mann med symptomer over 6-7 år. 

Mastocytose en heterogen, sjelden hud- eller blodsykdom der monoklonale, neoplastiske ansamlinger av mastceller (en type leukocytter) påvises i hud og / eller andre organer. Mastocytose utløser episoder med allergi-lignende symptomer, iblant magesmerter med diare, utmattelse og humørsvingninger. I noen tilfeller oppstår revmatiske leddsmerter, ryggsmerter eller muskelsmerter. Ved systemisk mastocytose, som utgjør de fleste tilfellene, foreligger vanligvis en genetisk mutasjon i arveanlegg.

Illustrasjon: Mikkelsen CS, Nybo A, Arvesen KB, Holk-Poulsen J  Dermatology reports (2014). CC BY-NC 3.0

Revmatologens oppgave er å skille mastocytose, særlig systemisk mastocytose, fra revmatiske sykdommer. Barn med mastocytose utredes og behandles av pediatere, voksne hos hematologer.

Forekomst

Mastocytose defineres som en sjelden sykdom, men spesifikke data for insidens og prevalens foreligger ikke.

Utløsende faktorer 

 • Alkohol og sterkt krydder
 • Anestesi, narkose, operasjoner
 • Infeksjoner
 • Insektsstikk
 • Medikamenter (acetylsalisylsyre (ASA, NSAIDs)
 • Temperatursvingninger (varme eller kulde)
 • Stress, akutt (fysisk, emosjonelt)

Klassifikasjon

Verdens helseorganisasjons (WHO) klassifikasjon av mastocytose
 1. Kutan mastocytose:
  1. Urticaria pigmentosa (UP) / Maculopapulær kutan mastocytose
  2. Diffus kutan mastocytose
  3. Solitær mastocytom i huden
 2. Indolent systemisk mastocytose
 3. Ulmende systemisk mastocytose
 4. Systemisk mastocytose assosiert med hematologisk neoplasi
 5. Aggressiv systemisk mastocytose
 6. Mast cell leukemi
 7. Mast cell sarkom

(Tilpasset etter Horny HP et al., eds. WHO Classification of Tumors of Hematopoietic and Lymphoid TissuesLyon, France: International Agency for Research and Cancer (IARC); 2017:6269)

Symptomer

Kutan mastocytose

Barn har oftest symptomer begrenset til huden i form av sterk kløe, eksem og «flushing». De fleste får symptomer allerede det første leveåret. Symptomene utløses ofte av fysisk irritasjon (Dariers tegn) eller varme og går vanligvis tilbake innen voksen alder.

Urticaria pigmentosa er vanligste formen for hudmanifestasjon hos barn og voksne. Typisk er gul-røde-brunlige flekker som kan være litt hovne. De kan mistolkes som fregner. Det finnes også andre sykdomsformer som angriper huden

Urticaria og angioødem er uvanlige manifestasjoner. Vurder allergi og andre sykdomsårsaker

Systemisk mastocytose

Systemisk mastocytose er den vanligste form for mastocytose blant voksne (95%). Magesmerter, kvalme og diare, smerter i skjelett og muskler er vanlig. Ofte ses kombinasjon av symptomer fra huden (se ovenfor) og andre organer.  Humørsvingninger med depresjoner og utvikling av osteoporose ses.

Blodprøver

Diagnose

Diagnosen bygges på en kombinasjon av følgende:

 • Symptomer
 • Utelukkelse av andre ofte vanligere årsaker
 • Tryptase er for høy i blodet
 • Biopsi av benmarg eller spesifikt affisert organ
  • Måle tryptase og flowcytometri for MC CD25
 • Bruk av kriterier (se nedenfor)
 • Genetisk test for KIT D816V-mutasjon

WHO-kriterier (forenklet) for systemisk mastocytose bygger på vevsprøve, spesialundersøkelse av blodceller og tryptase (minst ett hovedkriterium eller tre underkriterier)

Hovedkriterium

 1. Tett infiltrat av ≥ 15 mastceller i vevsprøve (biopsi) fra benmarg eller annen organ utenom hud

Underkriterier

 1. Påvisning av uvanlige mastceller (positive for CD2 og/eller CD25)
 2. Påvisning av uvanlige mastceller (spole-formede)
 3. Påvisning av mutasjon i KIT D816V
 4. Tryptase i blodprøve ≥ 20 ng/ml

(Leguit R, 2019)

Differensialdiagnoser

Anafylaksi

Dermatomyositt, juvenil dermatomyositt (debut med ødematøs periorbitalt ødem og erythrodermi)

Eosinofil leukemi, kronisk

Eosinofili av andre årsaker

Feokromocytom

Fibromyalgi

Hereditært angioødem

Karcinoid syndrom ved malign sykdom

Leversvikt, kronisk

Mastcelle aktiveringssyndrom (MCAS, Valent P, 2019)

En sjelden tilstand som kan defineres ved alvorlig systemisk reaksjon på mediatorer som stammer fra mastceller. De fleste presenterer seg med anafylaksi.

Mindre alvorlige former for lokal MCAS mangler klassifikasjonskriterier og overgangen mot fysiologisk mastcelle-reaksjoner er uklar.

ME, kronisk utmattelsessyndrom

Medullær thyreoidea cancer

Myeloproliferativ sykdom (tryptase-økning)

Myelodysplastisk sykdom (tryptase-økning)

Nyresvikt, kronisk

Systemisk lupus erythematosus (SLE)

Tryptase økning av andre årsaker (myeloproliferative neoplasmer, myelodysplastisk syndrom).

Vasoaktive intestinale peptid- utskillende tumor (VIP-tumor)

Behandling

Behandlingen retter seg etter sykdommens alvorlighetsgrad og spesifikke symptomer. Behandlingsmålet er å kontrollere kliniske manifestasjoner. I alvorlige tilfeller ønsker en også å redusere mastceller. Tiltakene spenner fra observasjon til massiv systemisk immunsuppresjon, men ingen behandling sikrer full tilbakegang av symptomer. Et utvalg medikamenter: anti-histaminer, protonpumpe-hemmer, kortikosteroider, leukotrien-antagonist (Montelukast, Zafirlukast), kaldribin (Mavenclad), interferon-α og tyrosinkinase-hemmeren midostaurin (Rydapt). Hos enkelte gjøres stammcelle-transplantasjon (som ved systemisk sklerose) (Paranani A, 2019).

Prognose

Forløpet er varierende også blant barn, men vil de fleste bli kvitt symptomene innen ungdom eller tidlig voksen alder. Blant voksne er sykdommen mer vedvarende.

Litteratur

Paranani A, 2019

Leguit R, 2019 (Alvorlig mastocytose)

Czarny J, 2018 (kutan form)

Macri A, 2018 (Urticaria pigmentosa)

Desmond DH, 2018 (Systemisk mastocytose)

Johansen S, 2019

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book