1 Kliniske læringsmål for Leger i Spesialisering (LIS) i Revmatologi

BASISKOMPETANSE (Læringsmål REV 001- REV 005)

Kliniske læringsmål for spesialistutdanning i revmatologi er definert av Helsedirektoratet. Nedenfor er lenke til Helsedirektoratets side og en liste med lenker til  aktuelle kapitler i Kompendiet. Oppnåelse av læringsmål dokumenteres i Kompetanseportalen. Legg merke til at de kliniske læringsmålene utgjør den største delen, men at andre læringsmål omfatter Felles Kompetansemål, Anbefalte Læringsaktiviteter (kurs og prosedyrer) og Attester og Skjema.

Liste med læringsmål og lenker til respektive kapitler i Kompendiet:

REV 001 Anatomi og fysiologi ved normale og patologiske prosesser – revmatiske sykdommer

 •  Ha god kunnskap om anatomi og fysiologi ved normale og patologiske prosesser relevant for revmatiske sykdommer, herunder beinmetabolisme, fatigue, inflammasjon, smertefysiologi og smertemekanismer.

REV 002 Normal, mikroskopisk og makroskopisk pato-anatomi og histologi

 • Ha god kunnskap om normal samt mikroskopisk og makroskopisk pato-anatomi og histologi av organsystemer og vev relevant for revmatologiske sykdommer.

REV 003 Immunsystemets oppbygning og funksjon

 • Ha god kunnskap om immunsystemets oppbygning og funksjon, herunder osteoimmunologi, mekanismer for toleranse og autoimmunitet.

REV 004 Utredning, behandling og oppfølging

 • Selvstendig kunne starte utredning, behandle og følge opp alle revmatiske sykdommer.

REV 005 Helhetlig vurdering av helse- og sykdomssituasjon

 • Selvstendig kunne foreta en helhetlig vurdering av en revmatisk pasients helse- og sykdomssituasjon.

INFLAMMATORISKE ARTRITTSYKDOMMER (Læringsmål REV 006-REV 020)

 

 • Ha god kunnskap om epidemiologi, genetikk, patogenese, sykdomsmanifestasjoner, kliniske uttrykksformer, naturlig forløp, potensielle komplikasjoner og prognose.

REV 007 Palindrom revmatisme, Stills sykdom, RS3PE, IBD-relatert artritt, Reaktiv artritt.

 • Ha god kunnskap om epidemiologi, genetikk, patogenese, sykdomsmanifestasjoner, kliniske uttrykksformer, naturlig forløp, potensielle komplikasjoner og prognose

Ha god kunnskap om differensialdiagnostikk og differensialdiagnoser ved artrittsykdommene, herunder:

REV 009 Revmatologisk målrettet anamnese – klinisk presentasjon

 • LÆRINGSMÅL: Beherske opptak av en målrettet revmatologisk anamnese basert på klinisk presentasjon, inkludert typiske symptomer ved inflammatoriske smerter, relevante symptomer fra andre organsystemer og komorbiditeter relevant for diagnostikk og videre behandling.

REV 010 Ledd, rygg og andre relevante organsystemer – klinisk revmatologisk undersøkelse

 • LÆRINGSMÅL: Selvstendig kunne planlegge og utføre målrettet klinisk revmatologisk undersøkelse av ledd, rygg og andre relevante organsystemer, inkludert perifer nevrologisk undersøkelse og kartlegging av ekstraartikulære manifestasjoner.

REV 011 Ledd, sener og tilgrensende strukturer – ultralydundersøkelse med standardprojeksjoner

 • LÆRINGSMÅL: Selvstendig kunne utføre ultralydundersøkelse av ledd, sener og tilgrensende strukturer med standardprojeksjoner. Selvstendig kunne vurdere inflammatoriske, degenerative og andre strukturelle forandringer.

REV 012 Leddvæske – prøvetaking og mikroskopering

 • LÆRINGSMÅL : Beherske aspirasjon og videre diagnostikk av leddvæske, herunder selvstendig kunne mikroskopere og vurdere tilstedeværelse av celler og krystaller. Selvstendig kunne sikre adekvat prøvetaking for mikrobiologisk undersøkelse

REV 013 Laboratoriesvar. Tolkning ved artrittsykdommer

 • Ha god kunnskap om diagnostiske undersøkelser for revmatologiske sykdommer, herunder Selvstendig kunne tolke svar på relevante laboratorieundersøkelser.

REV 014 Bildediagnostisk utredning ved ledd, columna og organmanifestasjoner

 • LÆRINGSMÅL: Ha god kunnskap om indikasjon for bildediagnostisk utredning av perifere ledd, columna og andreorganmanifestasjoner. Selvstendig kunne velge egnet modalitet, herunder røntgen, CT, MR, PET, skjelettscintigrafi og andre metoder ved revmatisk sykdom.

REV 015 Behandling og Behandlingsretningslinjer

 • Ha god kunnskap om og selvstendig kunne igangsette og følge opp behandling av inflammatorisk revmatiske artrittsykdommer. Ha god kunnskap om aktuelle lokale, nasjonale og internasjonale behandlingsretningslinjer for revmatoid artritt, psoriasisartritt og aksial spondyloartritt.
 • Beherske kliniske verktøy og skåringssystemer for kartlegging av revmatologisk sykdomsaktivitet og/eller organskade.
 • Beherske opptak av målrettet revmatologisk anamnese av pasienter med etablert sykdom med fokus på tidligere behandling, årsaker til endringer i tidligere behandlingsregimer og kompliserende komorbiditeter.

REV 018 Utprøvende behandling

 • Beherske behandling av pasienter som ikke har respondert på konvensjonell behandling, herunder ha kunnskap om behandling utenfor indikasjon.

REV 019 Ledd – punksjon, aspirasjon og injeksjon

 • LÆRINGSMÅL: Selvstendig kunne utføre punksjon, aspirasjon og injeksjon av fingerledd, håndledd, albue, skulder, hofte, kne, ankel og tå-ledd.

REV 020 Seneskjeder og bursa – punksjon, aspirasjon og injeksjon

 • LÆRINGSMÅL: Selvstendig kunne utføre punksjon, aspirasjon og injeksjon av seneskjeder og bursae

INFLAMMATORISKE REVMATISKE BINDEVEVSSYKDOMMER (Læringsmål REV 021-REV 033)

REV 021

Ha god kunnskap om epidemiologi, genetikk, patogenese, sykdomsmanifestasjoner, kliniske uttrykksformer, naturlig forløp, potensielle komplikasjoner og prognose for systemiske bindevevssykdommer, herunder:

Ha god kunnskap om kliniske bilder, herunder atypiske kliniske bilder, samt differensialdiagnostikk/diagnoser ved mistenkt systemisk bindevevssykdom.
 • Selvstendig kunne identifisere kliniske revmatologiske problemstillinger og formulere tentative diagnose og differensialdiagnoser ved inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer.

REV 024 Undersøkelse av organer

 • Beherske målrettet klinisk revmatologisk undersøkelse av organer relevant for bindevevssykdommer.

REV 025 Blodprøver, urinprøver, bildediagnostikk og organspesifikke vevsprøver

 • Ha god kunnskap om metodene og tolkning av blodprøver, urinprøver, bildediagnostikk og organspesifikke vevsprøver relatert til inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer.

REV 026 Kapillærmikroskopi

 • Beherske utførelse og tolkning av funn ved kapillærmikroskopi.
  Utdypende tekst Det vises til prosedyre. Minimum 50 prosedyrer er anbefalt.

REV 027 Urinmikroskopi – nefrittsediment 

 • Beherske urinmikroskopi og selvstendig kunne gjenkjenne et nefrittsediment og tolke funn i lys av sykehistorie og klinisk undersøkelse.

REV 028 Ultralydundersøkelse – fysikk, teknikk og innstillinger

 • Ha kunnskap om fysikk, grunnleggende teknikk og innstillinger ved ultralydundersøkelse, herunder av kar, ledd og store spyttkjertler.
 • Beherske diagnostikk og behandling av akutte og livstruende bindevevssykdommer og vaskulittsykdommer.

REV 030 Organmanifestasjoner ved Systemiske Bindevevssykdommer

 • Ha god kunnskap om organmanifestasjoner ved inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer.

REV 031 Behandling: Initiering og oppfølging ved Systemiske Bindevevssykdommer

 • Selvstendig kunne igangsette og følge opp behandling for inflammatorisk revmatiske bindevevssykdommer.

REV 032 Nyoppståtte bindevevssykdommer

 • Selvstendig kunne starte behandling, planlegge og gjennomføre oppfølging, herunder fastsetting av behandlingsmål, ved nyoppståtte bindevevssykdommer.

REV 033 Behandling av bindevevssykdommer: Behandlingsanbefalinger

 • Ha god kunnskap om evidens og erfaringsbaserte legemiddeltiltak, nasjonale og internasjonale behandlingsanbefalinger. Beherske målstyrt behandling. Beherske behandling av non-responder på konvensjonell behandling og bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon.
 • God kunnskap innbefatter at legen behersker målstyrt legemiddelbehandling slik som angitt i behandlingsanbefalinger eller i henhold til akseptert og forsvarlig medisinsk praksis

INFLAMMATORISKE REVMATISKE VASKULITTSYKDOMMER (Læringsmål REV 034-REV 052)

REV 034 Polymyalgia revmatika, Takayasus arteritt, Kjempecellearteritt, Polymyalgia nodosa med flere

REV 035 Immunkompleks vaskulitt (Goodpasture)

 • Ha kjennskap til epidemiologi, patogenese, kliniske manifestasjoner, behandlingsalternativer, potensielle komplikasjoner og prognose for annen immunkompleks vaskulitt (Goodpasture).

REV 036 Klassifikasjon av vaskulittsykdommer

 • Ha god kunnskap om ulike undergrupper av vaskulittsykdommer basert på ulike klassifikasjonskriterier, herunder kliniske og immunologiske kjennetegn.

REV 037 Klinisk undersøkelse

 • Beherske planlegging og utførelse av målrettet revmatisk klinisk undersøkelse av relevante organ som ledd, øye, hud og indre organer.

REV 038 Differensialdiagnoser ved vaskulitt

 • Ha god kunnskap om differensialdiagnostikk/diagnoser ved samtidige symptomer fra multiple organer/vev ved systemiske vaskulittsykdommer.

REV 039 Prioriteringer

 • Beherske identifiseringen av klinisk relevante problemstillinger og formulere en prioritering av disse, inkludert forklaringer/begrunnelse for valg ved systemiske vaskulittsykdommer.

REV 040 Utredning

 • Ha god kunnskap om metodene for utredning av systemiske vaskulittsykdommer, deres symptomer og organmanifestasjoner, herunder ved hjelp av: laboratorieprøver, bildediagnostikk, vevsprøver og andre organspesifikke undersøkelses metoder.

REV 041 Immunologiske teknikker og tolkning av prøveresultater

 • Kjenne til immunologiske teknikker og selvstendig kunne tolke resultatet av immunologiske prøver benyttet i diagnostikk av inflammatoriske revmatiske bindevevssykdommer.

REV 042 Bildediagnostikk

 • Ha god kunnskap om egnede modaliteter for bilde-diagnostisk utredning av revmatisk sykdom: CT, MR, PET og andre modaliteter.

REV 043 Ultralyd-undersøkelse av blodkar

 • Beherske grunnleggende teknikk og tolkning av funn ved UL-undersøkelse av kar.

REV 044 Klassifikasjonskriterier. REV 091 Registre for kvalitetssikring og Forskningsregistre 

 • Beherske klinisk klassifisering av vaskulittsykdommer etter gjeldende og anerkjente klassifikasjonskriterier og registrere informasjon i lokale, regionale eller nasjonale registre.

REV 045 Akutte og livstruende vaskulitt-tilstander

 • Selvstendig kunne gjenkjenne kliniske faresignaler og raskt prioritere riktig utredning og behandling ved akutte og livstruende tilstander hos pasienter med systemisk vaskulitt-sykdom.

REV 046 Organmanifestasjoner ved vaskulitt

 • Ha god kunnskap om organmanifestasjoner i systemiske vaskulittsykdommer som har betydning for prognose, valg av behandling og samhandling med andre spesialiteter.

REV 047 Behandlingsstart og oppfølging

 • Selvstendig kunne igangsette og følge opp behandling for systemiske vaskulittsykdommer, inkludert fastsetting av behandlingsmål og målstyring av behandlingen.

REV 048 Evidensbasert og erfaringsbasert behandling

 • Ha god kunnskap om ulike evidens- og erfaringsbaserte legemiddeltiltak i systemiske vaskulittsykdommer.

REV 049 Kombinasjonsbehandlinger

 • Beherske indikasjonene for bruk av ulike legemidler og kombinasjoner av legemidler i ulike faser av sykdomsforløpet i systemiske vaskulittsykdommer.

REV 050 Behandlingsstrategi

 • Beherske planlegging, gjennomføring og oppfølging av behandling ved vaskulittsykdommer.

REV 051 Skåringssystemer for sykdomsaktivitet og organskade

 • Selvstendig kunne bruke kliniske verktøy og skåringssystemer for kartlegging av sykdomsaktivitet og/eller organskade inkludert bruk av relevante IKT- applikasjoner ved systemiske vaskulittsykdommer.

REV 052 Utprøvende behandling

 • Selvstendig kunne gjenkjenne pasienter med vaskulitt som ikke har respondert på konvensjonell behandling og kunne ta del i behandlingen av disse, herunder ha kunnskap om behandling utenfor indikasjon.

BARNEREVMATOLOGI (Læringsmål REV 053- REV 062)

REV 053 Diagnostikk og behandling

 • Under supervisjon kunne diagnostisere og behandle barn og unge med revmatisk sykdom i samarbeid med relevant spesialist.

REV 054 Symptomer og funn, forskjeller fra voksne

 • Ha gode kunnskaper om presenterende symptomer, funn og sykdomskarakteristika hos barn i ulik alder, og om forskjeller mellom revmatisk sykdom hos barn og liknende sykdommer hos voksne.

REV 055 Behandling med legemidler

 • Ha kjennskap til de viktigste anti – revmatiske legemidler hos barn og spesielle forhold ved legemiddelvalg og oppfølging av medisineringen hos barn.

REV 056 Differensialdiagnoser

 • Ha god kunnskap om de viktigste differensialdiagnostiske overveielser ved revmatisk sykdom hos barn i ulike aldre.

REV 057 Ledd og sener. Ultralyd og injeksjoner

 • Ha god kunnskap om anatomiske forhold vedrørende ledd og sener hos barn i vekst. Under supervisjon kunne utføre en ultralydevaluering av ledd hos barn og unge og ha kunnskap om utførelse av ultralyd-veiledet leddinjeksjon på barn.

REV 058 Informasjon til pasient og pårørende. Psykososiale konsekvenser

 • Ha god kunnskap om betydningen av pasient- og pårørende-opplæring. Selvstendig kunne identifisere behov og anvende metoder og pedagogiske prinsipper for å drive pasient- og pårørende-opplæring tilpasset pasientens alder. Ha god kunnskap om de psykososiale konsekvensene av å vokse opp med og leve med en kronisk revmatisk sykdom og ha kunnskap om mulighetene for tiltak.

REV 059 Nasjonale kompetansesentre

 • Ha god kunnskap om relevante nasjonale kompetansesentre og deres tilbud.

REV 060 Vekstforstyrrelser

 • Ha kunnskap om vekstforstyrrelser i revmatiske sykdommer hos barn.

REV 061 Voksne med juvenile revmatiske sykdommer

 • Beherske igangsetting og kontinuerlig behandling/oppfølging av voksne pasienter med juvenile revmatiske sykdommer.

REV 062 Unge med revmatisk sykdom. Overgang til voksenrevmatologien

 • Ha god kunnskap om utfordringer og muligheter for unge med revmatisk sykdom som går over til oppfølging i voksenrevmatologien.

ANDRE RELEVANTE TILSTANDER (Læringsmål REV 063-REV 077)

REV 063 Ikke-inflammatoriske ledd-, muskel og skjelettsymptomer. Innledende behandling

REV 064 Differensialdiagnostikk av muskel-skjelettsykdommer

 • Ha god kunnskap om differensialdiagnostikk ved symptomer fra muskel- skjelettsystemet.

REV 065 Artrose. Bildediagnostikk og henvisningspraksis

 • Beherske diagnostikk og behandling av degenerative leddsykdommer/artrose, med ultralyd og annen relevant bildediagnostikk, samt kjenne til kriterier for å henvise til annen relevant spesialist.

REV 066 Artrose Behandling

 • Selvstendig kunne igangsette medikamentell behandling ved artrose, og ha kunnskap om og kunne henvise til ikke-medikamentell behandling av artrose.

REV 067 Krystallartritter

 • Selvstendig kunne gjenkjenne og igangsette aktuell behandling av krystallartritter, herunder urinsyregikt og kalsiumpyrofosfatartritt.

REV 068 Arthritis urica (Urinsyregikt) og komorbiditet

 • Beherske igangsetting av behandling og oppfølging av pasient med arthritis urica og betydelig kompliserende komorbiditet.

REV 069 Urinsyrekrystaller og kondrokalsinose-krystaller; mikroskopi av leddvæske

 • Beherske utførelse av mikroskopi av leddvæske med tanke på undersøkelse for urinsyrekrystaller og kondrokalsinose-krystaller.

REV 070 Smertetilstander

 • Beherske diagnostikk og behandling av kroniske ikke-inflammatoriske smertetilstander.

REV 071 Fibromyalgi

 • Selvstendig kunne diagnostisere fibromyalgi og gi behandlingsråd til primærhelsetjenesten.

REV 072 Regionalt Smertesyndrom

 • Ha kunnskap om og under supervisjon bidra til diagnostikken ved regionalt smertesyndrom.

REV 073 Metabolske tilstander i revmatologi

 • Ha god kunnskap om aktuell behandling av metabolske tilstander assosiert med revmatisk sykdom, herunder hemokromatose og andre beinsykdommer.

REV 074 Løfgrens syndrom og annen sarkoidose

 • Selvstendig kunne gjenkjenne og igangsette diagnostikk og behandling ved Løfgrens syndrom. Selvstendig kunne gjenkjenne andre sykdomsmanifestasjoner ved sarkoidose og henvise til relevant spesialist.

REV 075 Primærtumorer, leddnære

 • Selvstendig kunne oppdage primærtumorer i ledd og leddnære strukturer.

REV 076 Autoinflammatoriske sykdommer

 • Ha god kunnskap om autoinflammatoriske sykdommer som kronisk residiverende multifokal aseptisk osteomyelitt, familiær middelhavsfeber og andre autoinflammatoriske febersykdommer.

REV 077 Septisk artritt

Selvstendig kunne gjenkjenne septisk artritt, og bistå i diagnostikk og behandling av tilstanden.


REVMATISK SYKDOM I UTVALGTE BEHANDLINGSGRUPPER (Læringsmål REV 078-REV 079)

Rev 078 Svangerskap, fødsel og amming

 • Ha kunnskap om behandlingsmuligheter under svangerskap, fødsel og amming og selvstendig kunne gi råd i forbindelse med svangerskapsplanlegging.

REV 079 Geriatriske pasienter

 • Ha god kunnskap om geriatriske pasienter med revmatisk sykdom og selvstendig kunne gjøre vurderinger av polyfarmasi og palliasjon.

HUDSYKDOMMER (REV 080)

REV 080 Hudmanifestasjoner

 • Ha kunnskap om diagnostikk og behandling av hudmanifestasjoner ved revmatiske sykdommer, herunder legemiddelreaksjoner, maligne sykdommer, psoriasis og erythema nodosum.

ØYESYKDOMMER (Læringsmål REV 081)

REV 081  Øyemanifestasjoner

 • Ha kunnskap om diagnostikk og behandling av øye manifestasjoner ved revmatiske sykdommer og ved bruk av antirevmatiske legemidler.

FARMAKOLOGI (REV 082- REV 084 + REV 149)

REV 082 Tilpasset legemiddelbehandling

 • Beherske individuelt tilpasset legemiddelbehandling under hensyn til alder, kjønn, organfunksjon og komorbiditet og ha god kunnskap om legemiddelrelaterte problemer. Ha god kunnskap om virkningsmekanismer, dosering, indikasjoner, kontraindikasjoner, monitorering og legemiddelsikkerhet/bivirkninger av legemidler brukt i behandling av revmatiske sykdommer.

REV 083 Vaksinasjon

 • Ha god kunnskap om retningslinjer for vaksinasjon, både av den generelle befolkning og av immunsupprimerte pasienter.

REV 084 Behandlingssvikt

 • Ha god kunnskap om årsaker til primær og sekundær behandlingssvikt og implikasjoner for videre behandling, herunder kunnskap om prinsippene for medikamentmålinger i serum.

REV 149 Medikamenter og Nyresykdom

 • Ha kunnskap om farmakokinetiske og farmakodynamiske forhold ved nyresykdom. Selvstendig kunne foreta medisinjustering ut fra kjennskap til nyrefunksjon og legemiddelets elimineringsprofil / nefro-toksisitet.

IKKE-MEDIKAMENTELL BEHANDLING (REV 085- REV 090)

REV 085 Evidens og erfaringsbasert behandling; Revmakirurgi og Rehabilitering

 • Ha god kunnskap om aktuelle evidens- og erfaringsbaserte ikke-medikamentelle revmatologiske behandlingsmuligheter, herunder funksjonsbevarende kirurgi og identifisering av rehabiliteringsbehov.

REV 086 Revmakirurgi

 • Ha kjennskap til kirurgiske behandlingsmuligheter, indikasjon og komplikasjoner ved kirurgisk behandling av revmatisk sykdom og kunnskap om tilstander som bør henvises til revmakirurgi / ortoped.

REV 087 Rehabilitering

 • Selvstendig kunne identifisere rehabiliteringsbehov hos enkeltpasienter og bidra til igangsettelse av rett rehabilitering på rett nivå.

REV 088 Rehabilitering. Behandlingsprinsipper

 • Ha kunnskap om aktuelle behandlingsprinsipper benyttet ved rehabilitering i revmatologi.

REV 089 Samarbeidende helsepersonell

 • Ha kjennskap til ikke-farmakologiske tiltak som også ytes fra samarbeidende helsepersonell.

REV 090 NAVs tjenester

 • Selvstendig kunne gi sykdomsrelevante innspill til NAVs tjenester, herunder vurdering av arbeidsevne hos pasienter med revmatologisk sykdom, anskaffelse av hjelpemidler.

AKADEMISK KOMPETANSE (Læringsmål REV 091-092)

REV 091 Kvalitetsregistre

 • Ha god kunnskap om lokale, regionale og nasjonale kvalitetsregister for revmatiske sykdommer og hvordan en kan bidra til registreringen av disse og delta i arbeidet om hvordan resultatene kan anvendes.

REV 092 Forskningsprosjekter

 • Ha god kunnskap om metodologiske og praktiske utfordringer ved gjennomføring av basalmedisinske og kliniske forskningsprosjekter og under veiledning bidra til forskningsaktivitet/kvalitetssikre informasjonsinnsamling.

ANDRE SENTRALE LÆRINGSMÅL I REVMATOLOGI (et utvalg)

REV 123 Pulmonal Hypertensjon

 • Ha kunnskap om ulike årsaker til pulmonal hypertensjon og utredning av disse.

REV 126 Lungefunksjonsundersøkelser

 • Ha god kunnskap om indikasjon, nytte og begrensninger av PEF-måling og spirometri. Selvstendig kunne tolke flow-volumkurve og spirometri.

REV 130 Bronkoskopi

 • Kjenne til indikasjoner, kontraindikasjoner og komplikasjoner ved bronkoskopi og lunge- og pleurabiopsier.

REV 131 Lungerøntgen og CT

 • Ha god kunnskap om indikasjon, utførelse og begrensninger ved røntgen og CT av thoraks og ved røntgen thoraks. Selvstendig kunne tolke funn av luftholdighet, fortetninger, interstitielt ødem, frakturer, subkutant emfysem og luft/væske i pleurahulen.

REV 141+148 Plasmaferese

 • Ha kunnskap om indikasjon for og gjennomføring av plasmaferese.

REV 165 Osteoporose

 • Ha kunnskap om utredning og behandling av osteoporose.

REV 167 Osteoporose, beintetthetsmåling og annen utredning. Behandling

 • Ha kunnskap om undersøkelsesprinsippene og beherske tolking av beintetthetsmåling, samt annen utredning og behandling av osteoporose.

REV 182 Infeksjon i protese, graft eller annet fremmedlegeme, biofilm

 • Ha kjennskap til symptomer og tegn som indikerer infeksjon i protese, graft eller annet fremmedlegeme. Ha kjennskap til prinsipper for dannelse, forebygging og behandling av biofilm.

REV 183 Ervervet immunsvikt

 • Ha kunnskap om og under supervisjon fra spesialist kunne iverksette adekvat antimikrobiell og støttebehandling hos pasienter med ervervet immunsvikt på grunn av:

REV 186 Anemier

 • Selvstendig kunne diagnostisere og behandle de vanligste anemier.
 • Inkluderer anemi grunnet mangel på jern, vitamin B12, folat, anemi ved kronisk sykdom/sekundær anemi.

REV 196 Nevrologiske tilstander med leddsymptomer

 • Under supervisjon kunne gjenkjenne nevrologiske tilstander med leddsymptomer, og henvise til relevant spesialist.

REV 201 Maligne sykdommer med revmatiske symptomer

 • Ha kunnskap om revmatiske symptomer ved maligne sykdommer.

Komplett liste over Helsedirektoratets læringsmål for spesialistutdanning i Revmatologi (lenker til Helsedirektoratet)

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm, Ragnar Gunnarsson og Jan Tore Gran. All Rights Reserved.

Share This Book