230 Laboratorieprøver: Tolkning og Diagnostisk betydning (REV 013, REV 025)

Jan Tore Gran

Læringsmål REV 013, REV 025

Diagnostiske undersøkelser – tolke laboratoriesvar REV 013

 • LÆRINGSMÅL: Ha god kunnskap om diagnostiske undersøkelser for revmatologiske sykdommer, herunder immunologiske undersøkelser relevant for artrittsykdommer. Selvstendig kunne tolke svar på relevante laboratorieundersøkelser.

Akutt fase parametere (SR, CRP, trombocytter m flere)

Akutt fase respons kan oppfattes som en uspesifikk, begrenset og gunstig vertsreaksjon overfor infeksjon og vevsskade. Reaksjonen omfatter endring i konsentrasjonen av en lang rekke plasmaproteiner, hvorav de fleste produseres av hepatocytter. De fleste av disse stiger slik som C-reaktivt protein (CRP), serum amyloid-A (SAA), fibronectin, ferritin, procalcitonin, calprotectin, mens noen få synker (albumin, transferrin, transtyretin og prealbumin).

Forhøyet senkningsreaksjon (SR) og CRP, trombocytose og leverenzym-økning sees ved nesten alle inflammatoriske revmatiske sykdommer.

Normal CRP og høy SR ses ved  SLE og Sjøgren hvis ikke samtidig infeksjon, serositt (pleuritt, perikarditt) eller perifer artritt foreligger.

Leukopeni og trombocytopeni kan sees ved de fleste systemiske bindevevssykdommene bortsett fra adult Stills sykdom og polyarteritis nodosa (PAN) som kjennetegnes av leukocytose.

Albumin lavt (hypoalbuminemi)

Årsaker: Inflammasjon, Syntesedefekt (leverskade), Økt tap: infeksjoner, nefroser, proteintapende tarm (Menetriers sykdom), hudskader, Økt katabolisme: hypertyreose

Utredning: Anamnese: Alkohol, diare. Laboratorium: Perifert blodutstryk, hvite blodlegemer, SR, CRP, ASAT, ALAT, GT, ALP, kreatinin, eGFR, TSH, T4, urin stiks og mikro, urin elektroforese.

Alkalisk fosfatase (ALP)

ALP gjenspeiler aktivitet i lever eller benvev (ben-spesifikk ALP)·

Økt serumkonsentrasjon:

Redusert serumkonsentrasjon

 • Hypotyreose
 • Magnesiummangel
 • Proteinmangel
 • Vit C-mangel
 • Wilsons sykdom

Amylase

Økt serumkonsentrasjon sees ved pankreatitt (inklusiv IgG4 relatert sykdom og Sjøgrens syndrom), spyttkjertelsykdom, alkoholisme, behandling med opiater.

ANA Positivitet

Blant friske personer har  1-5 % ANA I lave titere, økende insidens med stigende alder

Årsaker

 • Medikamenter, spesielt prokainamid
 • Inflammatoriske sykdommer:
 • Infeksjonssykdommer
  • Akutt hepatitt
  • Infeksiøs mononukleose
 • Maligne sykdommer: Leukemi. Generelt sett har ikke pasienter med cancer oftere ANA enn pasienter uten neoplastisk sykdom

Utredning med andre lab. prøver ved høy ANA

SR, CRP: hvite, differensialtelling, trombocytter, leverenzymer, kreatinin, TSH, anti-thyromikrosom/ thyreoglobulin, anti-mitokondrie -antistoff/IgM, anti-HBsAg, HAV, anti-HBC total, RF, anti-CCP, kryoglobuliner, urin stiks og mikro.

Subklasser av ANA

 • Anti-double stranded (nativt) DNA: SLE, Glomerulonefritt, Mononukleose, Sarkoidose (sjelden). Friske (0.3 %)

ENA antistoffer

Andre: Vennligst se utredning ved bindevevssykdommer

ANCA (Anti-Nøytrofile Cytoplasmatisk Antistoff)

Definisjon: Antistoffer rettet mot innholdet i nøytrofile granulocytters granula. Typer:

 • Cytoplasmatisk ANCA (cANCA) rettet mot proteinase 3 (PR3-ANCA) / myeloblastin i azurofile granula.
 • MPO-ANCA rettet mot myeloperoksydase
 • Perinukleært ANCA (pANCA) rettet mot andre enzymer som myeloperoksidase (MPO-ANCA), lactoferrin, elastase eller Catepsin G.

Sykdomsspesifisitet:

Utredning ved ANCA

GPA / Wegener: Rtg thoraks, CT bihuler, urin mikro, biopsi nyre, neseslimhinne el. lunge. Definitiv diagnose krever ofte flere representative biopsier.

Ved (anti-MPO); Som GPA, men oftere glomerulonefritt (urin, nyrebiopsi)

Ved Eosinofil granulomatøs polyangiitt (Churg Strauss vaskulitt) påvises anti-MPO oftere enn anti-PR3. Utred med urin, biopsi nyrer, nevrografi dersom nevropati-tegn.

ANCA er generelt ikke assosiert med cancer.

Anemi

Utredningen kan være vanskelig og ofte trengs bistand fra hematolog. Fra revmatologisk hold er det viktig undersøke på inflammasjonsanemi, medikamentindusert anemi og gastrointestinal blødning. Det kan rekvireres: Hb, Retikulocytter, Vitamin B12, folinsyre, MCV, ferritin, transferrin metning, bestemmelse av transferrin reseptor og hemofec.

En enkel utredning av lav Hb kan være

 • Hemofec (spor av blod i avføring)
 • Urin stiks (hematuri)
 • MCV (for klassifikasjon)
  • Mikrocytær: blødningsanemi, hemoglobinopatier (talassemi med flere), anemi ved kronisk sykdom
  • Makrocytær: B12, Folsyre, benmargssykdom, legemiddelutløst
  • Normocytær: hemolytisk anemi, anemi ved kronisk sykdom, benmargssykdom
  • Inflammasjonsanemi gir lett redusert MCHC, normal MCV, redusert jern (Fe) og økt TIBC, normal transferrinreseptor
 • Jernmangelanemi gir betydelig redusert MCHC, redusert MCV, redusert jern og økt TIBC, samt økt oppløselig transferrinreseptor
 • LD og haptoglobin (LD høy, haptoglobin lav ved hemolyse)
 • Leukocytter (benmargsaffeksjon som leukemi, myelomatose, lymfom) og inflammasjon
 • Trombocytter (høye ved inflammasjon, ave verdier ved benmargsaffeksjon og ITP / TTP)

CCP antistoffer

Påvises hos de fleste med revmatoid artritt

CK (Kreatin kinase)

Creatin kinase (CK) katalyserer reaksjonen mellom kreatin og fosfokreatin hvor energi som er nødvendig for muskelmetabolismen enten lagres eller frigjøres ved adenosintrifosfat (ATP).

Stigning av serum CK sees ved en lang rekke tilstander, bl.a. toksiske myopatier, metabolske myopatier, muskeldystrofier, medikamentindusert myopati og inflammatoriske myopatier.

Etter betydelig fysisk aktivitet/ trening, skade (rhabdomyolyse) eller muskulær injeksjon øker serumkonsentrasjonen de første 12-48 timene.

Etter at utløsende agens er fjernet, reduseres CK med en halveringstid på 24-36 timer.

Årsaker til forhøyet CK-nivå i blodet

D-Dimer

Fibrinolyttiske degraderingsprodukter. Økte verdier ved: venetrombose, DIC, myokardinfarkt, karsinomer

Elektrolytter

Kalium

 • Hypokalemi: Lett hypokalemi: 3,0-3,5mml/L (uspesifikke eller ingen symptomer), moderat 2,5-2,9 (slitenhet) , alvorlig <2,5mm/L (risiko for hjertearytmi og pareser)
 • Hyperkalemi: Lett hyperkalemi: 5,1-5,9mm/L, moderat: 6,0-6,9, alvorlig >7,0mm/L (nevromuskulære symptomer, arefleksi, pareser)

Magnesium

 • Hypomagnesemi: lett: 0,66-0,70mm/L, moderat 0,5-0,65, alvorlig <0,5mm/L (nevromuskulære symptomer, kramper, ataksi, nystagmus, kvalme)

Fosfat

 • Hypofosfatemi; alvorlig <0,30mm/L (muskelsvakhet, skjelettsmerter, rabdomyolyse, irritabilitet)

Kalsium

 • Hypokalsemi: lett: 1,0-1,13 mm/L, moderat: 0,8-0,99mm/L, alvorlig: <0,80mm/L (parestesier, kramper, bronkospasme, dysfagi)
 • Hyperkalsemi: lett; 1,2-1,50 mm/L, moderat: 1,51-1,70, alvorlig: 1,71-2,0, hyperkalsemisk krise: >2,0mm/L. Symptomer: muskelsvakhet, smerter i ledd og muskler, utmattelse, depresjon, obstipasjon, polydipsi, nyrestein.

Ferritin

Ferritin fins primært i lever, men også i makrofager og erytrocytter. Ferritin stiger ved leversykdom, men også ved revmatisk inflammasjon. Høyre verdier ses ved systemisk juvenil artritt (sJIA), adult Stills sykdom og svært høye verdier (kan bli over 100.000, normalt 30-400) ved makrofag aktiveringssyndrom (MAS/HLH).

Gammaglobulin

Hyper-gammaglobulinemi

Polyklonal

 • Kroniske: inflammatoriske sykdommer (Sjøgrens, SLE med flere)
 • Akutte: mononukleose og malaria
 • Høy IgM: Virusinfeksjon initialt (parotitt/rubella), hyper-IgM syndrom, Primær biliær cirrhose
 • Svært høy IgM: Trypanosomiasis, malaria, hepatitt
 • Høy IgG og IgA:  Levercirrhose
 • Høy IgA: Alkoholmisbruk uten cirrhose, Bekhterevs sykdom
 • Utredning: Polyklonal Hypergammaglobulinemi SKAL ikke utredes med mindre klinikken tilsier noe annet.

Monoklonal (elektroforese av serum og urin)

 • IgG: MUGS (monoklonal gammopati av ukjent signifikans). Myelomatose
 • IgM: Waldenström makroglobulinemi
 • IgA: Myelomatose

Hypogammaglobulinemi

Årsaker: Immunsvikt (sekundær eller primær): Cytomegalovirus, Epstein Barr, HIV. Hyper-adrenokortisonisme, medikamenter (steroider, antimalaria, captopril, carbamazepin, kloramfenikol, MTX, sulfasalazin, cyklofosfamid, fenytoin, penicillamin, rituksimab og azathioprin. Brannskade, lymfom, myelomatose, kronisk lymfatisk leukemi, nefrose, proteintapende tarm, diabetes, graviditet, idiopatisk.

Hematuri

Årsaker: Betydelig hematuri: nyretumorer, cystenyrer, blæretumor, tbc i blære, prostatalidelser, anti-koagulasjonsbehandling. Middels hematuri: nefritt, hydronefrose, hemoragisk cystitt, blære-sten, bilharziose. Mikroskopisk hematuri: glomerulonefritt, sten i nyrebekken og ureteres, nyreinfarkt, nyrevenetrombose, systemsykdommer, prostatitt, nyreemboli, malign hypertensjon, traume, medikamenter

Utredning av hematuri

Anamnese: Medikamenter, systemsykdom, prostatisme, nyresten

Laboratorieprøver: Urin stiks og mikro, kreatinin, eGFR

Ultralyd nyrer

Renal angiografi (CT)

Cystoskopi

Nyrebiopsi: histologi, immunhistokjemi og elektronmikroskopi

Glomerulær sykdom: IgA nefropati (inklusiv Henoch-Schönleins purpura), SLE, GPA / Wegeners granulomatose, Mikroskopisk polyangiitt (MPA). Renalt vaskulært syndrom: Polyarteritis nodosa (PAN), trombose, hypertensjon Interstitiell el. medullar sykdom: polycystisk sykdom, diabetes og analgetika-indusert

Tumorer: nyrecarcinom, Wilms tumor, blære- og prostatacancer

Infeksjoner: pyelonefritt, cystitt, prostatitt, uretritt, tbc og bakteriell endokarditt

Sten og krystaller: uratkrystaller, kalsium oksalat, hyperkalsiuri

Andre: skader, endometriose, cyklofosfamid, fremmedlegeme

Hyper- og hypokalsemi

Årsaker Hyperkalsemi:

De viktigste årsakene til hyperkalsemi er maligne lidelser og hyperparathyreoidisme. Stort inntak av Vitamin D og også kalsiumkarbonat (Titralac) kan gi kalsiumoverskudd. Symptomene på hyperkalsemi er kvalme, obstipasjon, myalgi, artralgi, konsentrasjonsvansker, forvirring, asteni, nedsatt bevissthet og en sjelden gang koma.

Endokrin sykdom: Hyperparathyreoidisme, hypertyreose og binyrebarksvikt

Malign lidelse: Hypernefrom, ca. bronkiale, myelomatose og skjelettmetastaser

Medikamenter: Tiazider og Vitamin D overdosering

Diverse: Sarkoidose, Pagets sykdom, svær immobilitet, melk-alkali-syndromet (ulcuspasienter), kronisk leversykdom, infantil idiopatisk

Ved hyperkalsemi bør kalsiumkonsentrasjonen i urin måles for ikke å overse Familiær hypokalsiurisk hyperkalsemi. Parathormon (PTH) er nesten alltid lav ved hyperkalsemi forårsaket av malign lidelse. Serumkonsentrasjoner av kalsium over 3,5 er alvorlige. Start behandling med fysiologisk saltvann intravenøst til indremedisiner overtar.

Årsaker Hypokalsemi:

Hypoparathyroidisme

Steatoré / malabsorpsjon

Uremi/nyresvikt

Akutt pankreatitt

Utredning av Kalsium-avvik: Ca, P, PTH, albumin, TSH, f-T4, Kreatinin, eGFR, ASAT/ALAT/ GT/ALP, elektroforese av serum og urin, amylase, rtg thoraks, evt. cancer-screening.

Korreksjon av kalsiumnivå for albuminavvik: Ved albuminverdier over eller under 40 g/I: 0,1mmol/l Ca per 6 g albumin/I.

Komplement-faktorer lave (hypokomplementemi)

Redusert C3 og C4: SLE, kryoglobulinemi, sepsis, akutt pankreatitt, malaria, autoimmun thyreoiditt, AIDS

Redusert C3: membrano-proliferativ glomerulonefritt, hereditær C3-mangel, hemolytisk uremisk syndrom (HUS), trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)

Redusert C4: myelomatose, hereditær C4-mangel, hereditær IgA-mangel

Leverenzymer

De enkelte enzymene:

Alanin AminoTransferase (ALAT)(SGPT):  Lett økning: gravide, P-pille, fysisk aktivitet, stor muskel- og fettmasse. Økning: leverskade (Obs! lipidemi og hemolyse)

ASpartat AminoTransferase (ASAT)(SGOT): Økning: leverskade, hjerteinfarkt, muskeldystrofi, myositt og lungeemboli.

ASAT/ALAT > 1: Alkoholisk leverskade

ASAT/ALAT < 1: Viral leversykdom

ALAT > ASAT: Leversykdom

ASAT > ALAT: Muskel- eller hjertesykdom

Gammaglutamyl-transpeptidase (GT): Økning: leverskade, pankreatitt

Bilirubin: Ukonjugert, konjugert. Økning av konjugert: Galleveisaffeksjon. Økning av ukonjugert: Leverskade, hemolyse, congenital sykdom

Utredning: Som for hepatomegali, men i tillegg vurderes PET/CT, og det tas CK bestemmelse.

Primære Ieversykdommer som hyppig gir revmatiske symptomer: Primær biliær kolangitt (PCB). Kronisk aktiv hepatitt. Hemokromatose. Viral hepatitt, spes. hepatitt B og C. Autoimmun hepatitt

Revmatologiske sykdommer og medikamenter som hyppig gir forhøyde leverenzymer eller leverskade:

Leukocytose

Neutrofili

 • Inflammatorisk prosess (RA: PMR, PAN m.m.)
 • Infeksiøse lidelser (bakterielle)
 • Kortikosteroider: maks. etter 2 uker
 • Maligne tilstander: leukemi, Hodgkins
 • Metabolske: diabetes-acidose, uremi
 • Skader: brannskade, hjerteinfarkt og blødning
 • Diverse: etter stor fysisk anstrengelse, dermatitis herpetiformis, feber, akutt hemolyse

Eosinofili

 • Angiolymfoid hyperplasi med eosinofili: artritt, noduli, lymfadenitt og eosinofili.
 • Eosinofili – Myalgi Syndrom: Neuropati og encefalopati etter inntak av tryptofan.
 • Idiopatisk Hypereosinofilt syndrom:  Evt. “RA-liknende” bilde med høy aldolase og LD. Evt. blodig diare og stomatitt. Hovedsakelig menn.
 • Infeksjoner: Parasitter, sopp, scarlatina, pneumokokk pneumoni, brucellose
 • Hudsykdommer: Psoriasis, exfoliativ dermatitt, pityriasis rosea, erythema nodosum, erythema multiforme
 • Medikamenter
 • Maligne lidelser: Lymfom, leukemi, enkelte solide tumorer.
 • NERDS: Noduli, eosinofili, revmatiske plager, dermatitt og hevelse.
 • Respiratoriske: Astma, allergi, systemsykdom med lungeaffeksjon, Løfflers syndrom (eosinofil pneumoni).
 • Diverse: Eosinofil gastroenteritt, dialyse, PAN, EGPA/Churg Strauss vaskulitt, binyresvikt. Kimuras sykdom (oftest asiater, lymfeknutesvulst i hode og nakkeregion, små kløende blemmer, evt. med nefrotisk syndrom og astma).

Basofili:

 • Oftest myeloproliferative sykdommer som polycytemia vera, kronisk myelogen leukemi og myelofibrose.
 • Andre: urticaria pigmentosa, levercirrhose, tbc, thyreotoksikose.

Lymfocytose:

 • Lymfogene leukemier, Waldenström makroglobulinemi, mononukleose og cytomegalo-virus infeksjon.
 • Monocytose
 • Mononukleose, monocytogen leukemi, reticulumsarcom, Hodgkins, Sarkoidose.

Leukocytopeni

Årsaker

 • Anafylaksi
 • Bestråling
 • Hyper-IgM syndrom
 • Infeksjoner (spesifikke): Bakterielle: febris typhoidea og paratyphoidea. Sjelden: brucellose, tularemi.  Virale: influensa, morbilli, hepatitt, varicella, rubella.  Protozoer: malaria.  Sekvele etter EBV, parvovirus, hepatitter. Klinisk alvorlige infeksjoner: Miliær tuberkulose. Sepsis.
 • Infiltrative sykdommer: Myelomatose, Lymfosarkom, Leukemi (Stor-cellet granulær lymfocyttleukemi. LGL gir granulocytopeni og ofte splenomegali. Kan sees ved RA), Myelodysplasi.
 • Kakeksi og langt-kommet alkoholisme
 • Kikuchis sykdom
 • Kjemisk indusert:   medikamenter.
 • Kongenitale sykdommer (Kostmanns syndrom, Shwachman-Diamond syndrom, Chediak-Higashis syndrom)
 • Sykdommer med ineffektiv produksjon: Pernisiøs anemi, aplastisk anemi, kronisk hypokrom anemi. Økt perifer destruksjon: Levercirrhose med splenomegali, SLE,  Feltys syndrom,  Pseudo-Feltys syndrom, Primært Sjøgrens syndrom, Bantis syndrom (portal hypertensjon m/ splenomegali), Gauchers sykdom (hudpigmentering), Primær splenisk neutropeni,

Utredning av leukopeni: Anamnese: medikamenter, utenlandsreiser, alkoholmisbruk, mavetarm, operasjoner, familiære hematologiske sykdommer. Klinisk undersøkelse: Lymfeknutesvulst, hepatosplenomegali, temperaturregistrering. Laboratorieundersøkelse: Perifert blodutstryk, Hb, røde blodceller, vit B12, folinsyre, trombocytter, Leverenzymer, serum- og urinelektroforese, benmargsaspirasjon, ultralyd, . Schirmer og sialometri. ANA. Bildediagnostikk: evt. scan av milt.

PRO-BNP (N-Terminal PRO-Brain Natriuretisk Peptid 

Natriuretiske peptider frigjøres normalt i små mengder fra hjertemuskulaturen. En slik frigjøring øker ved økt veggstrekk i hjertemuskulaturen. Plasmakonsentrasjonen av proBNP kan derfor sees på som et mål for ventrikkelfunksjonen. Nyttig blant annet ved mistanke om pulmonal hypertensjon.

Procalcitonin

Høye verdier ved bakteriell infeksjon, men dette kan også sees ved svært aktiv vaskulitt

Proteinuri

Årsaker: 

 • Primær nyrelidelse: Glomerulonefritt,  Pyelonefritt, Nefrosklerose med hypertensjon, Nyre tbc,  Nefrotisk syndrom, Nyrevenetrombose,  Nyrecyster
 • Systemsykdommer med nyreaffeksjon: SLE, MCTD,  Polyarteritis nodosa (PAN), Goodpastures syndrom, GPA / Wegener granulomatose,  Mikroskopisk polyangiitt (MPA),  IgA vaskulitt / Henoch-Schönleins purpura (mest erytrocyturi),  RA med amyloidose,  Systemisk sklerose: skleroderma nyrekrise, Kryoglobulinemi, EGPA / Churg Strauss vaskulitt.
 • Diverse tilstander: diabetes, ortostatisk proteinuri, proteinuri etter fysisk belastning, høyresidig hjertesvikt, myelomatose, nefropatia epidemica (hanta-virus).

Utredning av proteinuri. Laboratorium: Urin stiks og mikro, kvantitering av proteinuri, protein/kreatinin ratio, elektroforese av serum og urin, eGFR, K, Na, CI, Ca, Kreatinin, kolesterol og triglyserider. Fastende blodsukker, albumin og perifert blodutstryk. Avhengig av klinikk: Antistoffer mot glomerulus basalmembran (aGBM), Nefropatia epidemica antigen, HbsAg, CK, kryoglobuliner, C3 og C4, ANA, ANCA, anti-centromer/CENP og Scl 70. Evt. screening for systemsykdom, amyloidose-utredning, røntgen thoraks, EKG.  NB! Blodtrykket måles to ganger liggende og stående. Bence Jones proteinuri sees ved: myelomatose, Waldenström sykdom, AL amyloidose, Light-chain deposition disease, lymfom og Fanconis syndrom.

Revmatoide faktorer (RF) i serum 

Definisjon: lmmunglobuliner (antistoffer) rettet mot IgG.
Årsaker: Infeksjoner: kronisk pyelonefritt, osteomyelitt, bakteriell endokarditt og hepatitt. Virus: EBV, cytomegalo, kronisk lungetuberkulose. –      Inflammatoriske: RA, SLE, Sjøgrens, Dermatomyositt (sjelden), PAN (0-5 %), Kryoglobulinemi, thyreoiditt. Sarkoidose, Ulcerøs kolitt (UC). Indremedisinske: trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP), paraproteinemier, malignitet. Idiopatisk: eldre, lavt titer, 1-5 % av friske individer.

Utredning: Anamnese: Systemsykdommer, tromboser, malignitet, infeksjoner. Laboratorium: SR, CRP, ASAT, ALAT, ALP, GT, Hvite, diff.telling, trombocytter, elektroforese av serum, TSH, anti-HBsAg, anti-EBV, cytomegalo (CMV), thyreoiditt antistoffer,  hemofec x 2. Bildediagnostikk: røntgen thoraks,

Senkningsreaksjon (SR) økt  (hypersedimentatio)

Hovedfaktorer som påvirker SR: Fibrinogen, (immunglobuliner, lipider og erytrocytter)
Årsaker: Infeksjonssykdommer: Endokarditt, tbc, hepatitt, borreliose. Organer: Luftveier, urinveier, cor, pulm, gynekologisk. Inflammatoriske tilstander: Alle revmatologiske; Sarkoidose,  Crohn og ulcerøs kolitt. Malignitet: Hypernefrom,  Ca. pulm, Myelomatose, leukemi, Lymfom.

UtredningAnamnese: “Drug addict”, utenlandsopphold, lokaliserte symptomer. Undersøkelse: Mamma, prostata, lymfeknutesvulst. Laboratorium: CRP, perifert blodutstryk, hvite, sternalmarg, ASAT, ALAT, gamma GT, ALP, TSH, kreatinin, urin stiks og mikro, blodkultur, IGRA-test, ekspektorat til tbc, hemofec, serum kalsium, elektroforese av serum og urin, Borrelia antistoffer, ANA, thyreoiditt antistoffer, anti-mitokondrie antistoff og IgM. Bildediagnostikk: Rtg thoraks, EKKO, Ultralyd abdomen, PET/CT. EKG.

Trombocytose

Årsaker: Infeksjoner (22 %): akutt infeksjon, osteomyelitt. Rebound fenomen (19 %): etter blødning, splenektomi. Vevsskade (18 %). Kronisk inflammasjon (13 %): Sarkoidose, tbc, Crohn, ulcerøs kolitt, revmatisk inflammatorisk sykdom. Malignitet (6 %): Myeloproliferative. Diverse: Jernmangel, Hemolytisk anemi, Polycytemia vera, etter fysisk belastning. Medikamenter (vincristin). Sigarettrøking, Prematuritet, Osteoporose. Idiopatisk (Essensiell trombocytose).

Trombocytopeni

Årsaker: Nedsatt benmargsfunksjon/dannelse. Medikamenter. Benmargsinfiltrasjon: leukemi, lymfomer, myelodysplasi. Idiopatisk aplastisk anemi o.l. (Fanconi m.m.).  Virale infeksjoner. Vit B12 mangel, folinsyre, paroksymal nocturnal hemoglobinuri. Akselerert perifert forbruk eller destruksjon:     Medikamenter. Autoantistoffer (SLE, Sjøgrens, hypertyreose, Sirkulerende immunkomplekser (CIC), Hemolytiske anemier. Infeksjoner, bl.a. DIC.   Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP): hemolyse, feber, CNS affeksjon, mangel på ADAMTs-13. Idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP): anti-trombocytt antistoffer forårsaker nedsatt overlevelse for platene. Blødninger Transfusjoner,  Kasabach-Merritt syndrom (hemangio-endoteliomer) Abnorm distribusjon eller pooling:  Milt-sykdommer (neoplastiske, stuvning, infeksjon). Hypotermi

Utredning: Anamnese: Medikamenter, utslett, systemsykdom, allmenntilstand, residiverende feber, utenlandsopphold, mage-tarm operasjon, nattlig hematuri og transfusjoner. Klinisk undersøkelse: Utslett, spes. purpura, hudblødninger, hemangiomer, struma, splenomegali og lymfeknute-svulst. Laboratorieundersøkelse: Leukocytter, perifert blodutstryk, benmargsaspirasjon, hb, røde blodceller, Vit B12, folsyre, parietalcelle ab, ANA, komplement C3 og C4, TCC, C3d, haptoglobin (hemolyse)

Troponin

Troponin-komplekser lokaliseres til myofibrillene i tverrstripet muskulatur. Består av tre ulike former: Troponin C (Ca-bindende), Troponin T (Tropomyosin-bindende) og Troponin I (Inhiberende). De kardiale formene cTnl og cTnT stiger i løpet av timer etter myokardinfarkt. Troponin T stiger også ved myositt, rabdomyolyse, systemisk sklerose, sarkoidose, nyresvikt, sepsis, lungeemboli og pulmonal hypertensjon.

Urinsyre økt (Hyperurikemi)

Årsaker: 

1. Overproduksjon av urinsyre: Myelo- og lymfoproliferative sykdommer, Hemolytisk anemi, Cytostatika, Polycytemi, Psoriasis

2. Nedsatt nyreekskresjon av urinsyre: Kroniske nyrelidelser (glomerulus-funksjon redusert), Etanol, Melkesyre-acidose, Eklampsi, Lavt kaloriinntak,     Ketoacidose, Medikamenter: diuretika, Salisylater < 2g/24t

3. Ukjent patogenese: Hyper- og Hypoparathyroidisme. Downs syndrom. Cystinuri. Primær hyperoksaluri. Paget sykdom

4. Svangerskap (7.-28. uke)

Utredning: Først avgjøres om pasienten er overprodusent eller under-ekskretor: Døgnurin samles, blandes med 25 ml 10 % HCI. Mer enn 800 mg indikerer overproduksjon. Anamnese: Medikamenter, kost, bensykdom, alkohol og diabetes. Undersøkelse: Psoriasis, lymfeknutesvulst, lever/milt. Screening for cancer vurderes. Laboratorium: Hvite, perifert blodutstryk, sternalmarg, røde blodlegemer, kreatinin, kreatinin, eGFR, urin mikro, Ca, P, PTH, kalium, haptoglobin, fastende blodsukker. Bildediagnostikk: røntgen thoraks.

Vennligst se også:

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran. All Rights Reserved.

Share This Book