14 Laboratorieprøver: Tolkning ved artrittsykdommer (REV 013)

Laboratorieprøver: Tolkning ved artrittsykdommer

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

Læringsmål REV 006-020

Artritt-sykdommer kan ha en rekke ekstra-artikulære manifestasjoner som kjennetegnes ved anamnese og supplerende utredning der laboratorieprøver er sentrale.

De fleste revmatologiske avdelinger benytter rutinemessig grupper av blodprøver som dekker laboratoriemessig vurdering av akuttfase-/ inflammasjonsparametere:

Blodceller: Hb, leukocytter med diff.telling, trombocytter

Foto: Pxhere. CC0

Inflammasjonsparametere: CRP og SR

Leverenzymer: ALAT, ASAT, g-Gt, ALP

Nyrefunksjon (kreatinin, eGFR)

Elektrolytter (Na, K, Ca)

I tillegg utvides repertoaret, avhengig av problemstillingen:

 • ACE (angiotensin converting enzyme) ved mistanke om kronisk sarkoidose
 • Antifosfolipider (lupus antikoagulant, kardiolipin- og beta-2 glykoprotein-antistoff) ved antifosfolipid syndrom
 • CK (kreatin kinase): myopatier
 • Elektroforese: monoklonal komponent, myelomatose, polyklonalt mønster ved inflammasjon
 • Ferritin: systemisk JIA, adult Stills, MAS (makrofag aktiveringssyndrom)
 • Fibrinogen: MAS
 • Glukose: (steroid-utløst) diabetes. Svangerskapsdiabetes
 • Immunglobuliner (IgG), infeksjonsrisiko. IgG4 ved mistanke om IgG4 relatert sykdom
 • Immunologiske tester (RF, anti-CCP, ANA, ANCA) vennligst se nedenfor
 • Kolesterol: hyperkolesterolemi, kolesterolemboli, kardiovaskulær risiko
 • Komplementfaktorer (C3, C4).
 • Kryoglobuliner: kryoglobulin syndromet
 • NT-proBNP: kardial svikt, pulmonal hypertensjon
 • Pankreas-amylase (pankreatitt, stase ved Sjøgrens syndrom)
 • Thyreoidea-funksjonsprøver (f-T4, TSH)
 • Triglyserider: MAS
 • Troponiner: myokardinfarkt, myokarditt, myopatier
 • Urin (stiks) ved nefritt (SLE, ANCA-vaskulitt, andre)
 • Urinsyre/urat: urinsyregikt, preeklampsi

 

Relaterte kapitler

Revmatoide Faktorer (RF)

Revmatoide faktorer forekommer Revmatoid artritt, mer er også vanlig ved Sjøgrens sykdom, Sarkoidose og ved mange andre sykdommer, samt hos 1-5 % friske. Testen har derfor begrenset verdi og er langt på vei erstattet med anti-CCP antistoff (beskrevet nedenfor).

RF-test benytter immunglobuliner (antistoffer) rettet mot IgG. Uspesifikk RF-reaksjon uten klinisk betydning, ofte lave titere:

Illustrasjon: Follmar KE, Broyles JM, Shores JT – Eplasty (2013). CC BY 2.0

CCP (cyclic citrullinated peptide) Antistoff /ACPA (antibodies against citrullinated proteins)

ACPA og CCP antistoff

Antistoffer mot citrullinerte proteiner forkortes ACPA eller Anti-CCP. Disse har stor betydning for diagnostikk av Revmatoid artritt (RA).

Historie

Citrullin er en ikke-essensiell aminosyre som først ble isolert fra vannmelon-juice i 1914 av Koga og Ohtake. Senere studier viste at citrullin dannes av enzymet peptidylarginin deaminase (PAD) i en kalsium-avhengig reaksjon der peptidylarginin omdannes til peptidylcitrulline. Fem PADs er senere påvist hos mennesker. I 1998 publiserte Schellekens et al data som viser at citrullinerte proteiner er sentrale antistoff i synovium hos pasienter med RA (Schellekens GA, 1998).

Proteiner som inneholder kjemisk endret arginin (citrullin) kalles citrullinerte. Påvisning av polyklonalt antistoff rettet mot citrullinerte antigener i synovium (inneholder bl.a. fibrin) benyttes i diagnostikken av RA. Antistoffet omfatter de tidligere spesifisiteter som anti-perinukleær faktor, anti-keratin antistoff og anti-Sa antigen.

Anti-CCP kan påvises blant 50-60 % pasienter med tidlig RA (sensitivitet) med 3-6 måneders sykdomsvarighet, mens spesifisiteten er meget høy (95-98 %). Sensitiviteten stiger til 70% hos pasienter med etablert RA.

Høye nivåer av anti-CCP assosieres med dårligere prognose ved RA over 10 år (Syversen SW, 2008).

Hos pasienter med palindrom revmatisme er funn av anti-CCP er indikator på senere utvikling av RA. I studier av systemisk lupus (SLE) er CCP antistoff funnet hos 17% (Kakumanu P, 2009) og ved Sjøgrens syndrom hos 10% (Atzeni F,  2008), og da oftest relatert til usurernde RA-lignende artritt. Annen-generasjons anti-CCP (CCP 2) er mer spesifikk for RA enn tidligere tester.

Litteratur: Darrah E og Andrade F, Curr Opin Rheumatol, 2018. (detaljer for RA og citrillunering)

Lupus (juvenil SLE): høy ANA oftest med flere sub-grupper forventes.

ANA (Antinukleære antistoff)

ANA kan være assosiert med artritt.

ANA påvises ved mange av de systemiske bindevevssykdommene. ANA produseres også ved andre tilstander og i lave titere hos 1 – 5% av friske, gjerne eldre personer. ANA kan også induseres av medikamenter. Hvilke strukturer i cellekjernen antistoffet er rettet mot, avgjøres ved bestemmelse av sub-spesifisiteter (sub-klasser). Anti-ENA (ekstraherbare nukleære antistoff) omfatter en rekke ANA antistoffer som med spesielle metoder kan ekstraheres. På spesielle indikasjoner kan myositt-spesifikke antistoff (MSA) og sklerodermi-antistoff rekvireres. Illustrasjon: Chiewchengchol D, Murphy R, Edwards SW, Beresford MW – Pediatric rheumatology online journal (2015). CC BY-4.0

ANCA: Anti-Nøytrofilt Cytoplasmatisk Antistoff

ANCA-positiv hos 51 år gammel kvinne med granulomatose med polyangiitt (GPA/Wegeners) med utvikling av massiv lungeblødning over fire dager fra innleggelse (A). Et debut-symptom som er en akutt og kritisk situasjon som behandles på intensivavdeling. Cardenas-Garcia J,

Farmakiotis D, Baldovino BP, Kim P – Journal of medical case reports (2012). CC BY 2.0

ANCA er av diagnostisk betydning for ANCA-relatert vaskulitt dersom undergruppene PR3-ANCA eller MPO-ANCA påvises. ANCA-assosierte vaskulitter kan ha artritt som manifestasjon og omfatter Granulomatøs Polyangiitt (GPA/ Wegeners granulomatose), Eosinofil Granulomatøs Polyangiitt (EGPA, Churg Strauss vaskulitt) og Mikroskopisk polyangiitt (MPA). Artralgi er vanlig, men signifikant artritt ses sjelden.

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book