155 Hemokromatose

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

Kjennetegn på hemokormatose

Symptomer er sjelden for 40-års alder.

Leddsmerter og degenerativ artritt med hevelser i 2. og 3. MCP-ledd i hender.

Økt serum Fe og Ferritin. Nedsatt TIBC

Gentest er aktuelt

 

ICD-10: E83.1 , M14.5 (ledd-manifestasjoner)

Hemokromatose med radiologisk smale leddspalter og degenerative forandringer, særlig i MCP 2 og 3. Aktuell differensialdiagnose til revmatoid artritt, særlig blant menn

Illustrasjon: Pascart T, Richette P, Flipo RM – Arthritis (2014). CC BY 3.0

Definisjon 

Hemokromatose skal mistenkes hos pasienter med forhøyede leverenzymer og forhøyet jern eller ferritin I serum.

Genetikk

Hemokromatose er autosomal recessiv sykdom og en av de vanligste genetiske sykdommene blant kaukasiere. Det foreligger en mutasjon (C282Y) i HFE-genet på kromosom 6. Homozygote tilfeller (C282Y/ C282Y) er mest alvorlig.

Epidemiologi

Hemokromatose er vanligere enn man tidligere antok, noe som skyldes bedre undersøkelsesmetoder og tilgjengelig genetisk testing. Det er hovedsakelig kaukasiere som rammes og menn mer enn kvinner. En har funnet HFE-genet hos 4-5% i Europeisk befolkning, men penetransen er ikke høy. Rammer ca. 0,5 % av befolkningen (en pr 150-300 kaukasiere) (Bacon BR, 2011).

Omkring 85 % klassifiseres som hereditær (primær) Hemokromatose og skyldes mutasjon i HFE-genet. Dette genet styrer produksjonen av et protein som regulerer jernopptaket i tarm.

Patogenese

Ved hemokromatose foreligger abnorm avleiring av jern i organer med resulterende celleskade. Mekanismen er Ikke fullstendig klarlagt. Opphopning av jern med avleiring av hemosiderin forårsaker vevsskade. Overskudd av fritt jern katalyserer dannelsen av frie radikaler som gir peroksidasjon av cellemembranstrukturer. I Norge er 7% homozygote for denne mutasjonen, mens 12-15% er bærere (heterozygote).

Symptomer

Symptomene kommer meget gradvis – sjelden før 40 års alder – noe tidligere hos de med kjent familiær disposisjon. Sjelden blant kvinner og manifesterer seg senere, oftest etter menopausen. Kanskje skyldes det at kvinner beskyttes mot jernoverskudd gjennom menstruasjonen.

Preklinisk stadium: Tilfeldig påvist økt serum Fe, nedsatt TIBC (Total Iron Binding Capacity), senere forhøyet serum Ferritin som reflekterer størrelsen på jernlagrene. Det tidligste funnet er økt transferrinmetning (jern/TIBC x 100 > 45 %)

Klinisk stadium: Uspesifikke symptomer: Artralgier (hos 3/4) og slapphet/fatigue. Ved undersøkelse påvises forstørret lever, evt. utvikling av levercirrhose, hjertesvikt og arytmier, diabetes pga. jernavleiring i pankreas, forstørret milt, redusert libido, evt. impotens, amenore og på grunn av hypofyse-svikt.

Sluttstadium: Multiorgansvikt (Bronsediabetes med cirrhose). Av de som utvikler levercirrhose, vil 30 % også få hepatocellulært karsinom. Kardiomyopati sees også.

Revmatologiske manifestasjoner: Leddmanifestasjon: Kan være første symptom på sykdommen. Preges av en kronisk degenerativ artritt. Vanligst er hevelse av 2. og 3. MCP-ledd i hender og generell artralgi. Radiologisk leddspaltereduksjon, leddnære cyster og forkalkninger som ligner kondrokalsinose. Utvikles hos omkring halvparten av pasienter med manifest Hemokromatose. Oftest MCP, hofter, PIP, knær og columna. Ingen sikker sammenheng mellom graden av hemokromatose og risiko for artrittutvikling. Omtrent alltid negative for anti-CCP antistoffer. Mange har ledsagende kondrokalsinose. Osteoporose utvikles hos 1/3.

Laboratorieprøver

Økt serum Fe, nedsatt TIBC og økt Ferritin. Økt transferrin metning (> 35 % for menn, > 50 % for kvinner) er nærmest diagnostisk for hemokromatose. Gentest (Cys282Tyr mutasjon i HFE genet).

Bildediagnostikk

Røntgen viser en blanding av artritt og artrose og kan påvises hos 80 %. CT av lever viser økt tetthet.

Biopsi

Vevsprøve vil vise hyperplastisk synovitt med økt deponering av jern. Leverbiopsi gir diagnosen og bør alltid utføres ved ferritin > 1000 mikrogram/I eller ved økte leverenzymer).

Behandling

Ofte skuffende med hensyn til Leddsykdommen, men det kan skyldes sen diagnose og behandling. Venesectio (ferritin skal holdes < 50), NSAIDs, fysioterapi og synovektomi. Førstegrads-slektninger (foreldre, søsken, barn) bør screenes. Unngå jerntilskudd, C-vitamininntak og rødt kjøtt.

Litteratur

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book