150 Frozen Shoulder, Adhesiv kapsuslitt (REV 063)

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

Kjennetegn på frozen shoulder

Initialt betydelige skulder smerter, særlig nattlig. Alle bevegelser er plagsomme. Som oftest lindrer det noe å holde skulderen i ro tett inntil kroppen.

Etter hvert tilstivning og nærmest opphevet rotasjon og abduksjon

MR bekrefter diagnosen

Bedring med ofte normalisering etter 1-2 års forløp

Læringsmål: REV 063

ICD-10: M75.0

Definisjon

Illustrasjon: iStock

Ved frozen shoulder skrumper leddkapselen på grunn av inflammasjon, og derved hindres bevegeligheten i alle plan. Kalles ofte adhesiv kapsulitt.

Epidemiologi

Omtrent 3-5% av befolkningen angripes. Kvinner utgjør 70% av tilfellene og aldersgruppen 40-60 år er mest utsatt. Ved diabetes mellitus (både type I og type II) får opptil 20% frozen shoulder. Andre disposisjoner er systemisk bindevevssykdom, stoffskiftesykdom, Dupuytrens kontraktur (i håndflaten), slag og skader. Hvis en har hatt frozen shoulder på en side, øker muligheten for tilsvarende på den andre siden

 Sykdomsårsak

Oftest ukjent. Hos noen få pasienter oppdages samtidig diabetes eller lungesykdom (da ofte cancer). Sees også etter skulderoperasjoner, etter apopleksi og ved hjerteinfarkt.

  • Idiopatisk: 55-75 %
  • Endokrinologisk sykdom: diabetes (type 1: 10,3 %, type II: 22,4 %), thyreoidea-lidelser
  • Lungesykdom: tuberkulose, emfysem, ca. pulm
  • Nevrologisk sykdom: apopleksi, hemiplegi, tumor cerebri
  • Diverse: systemisk sklerose, inf. myokarditt, traume, inaktivitet

Symptomer

Tilstanden gir initialt betydelige smerter, særlig nattlig. Alle bevegelser er plagsomme. Som oftest lindrer det noe å holde skulderen i ro tett inntil kroppen.

Sykdomsforløpet kan deles i fire stadier

  1. Debut med sterke skuldersmerter både dag og natt. Dette første stadium varer fra noen uker til måneder
  2. Revmatisk betennelse i sener og annet bindevev som omgir leddet (leddkapselen) medfører fortykkelse (fibrose) og redusert bevegelighet, slik at skulderleddet gradvis stivner helt eller delvis. I dette stadiet stivner leddet og det blir umulig å løfte armen eller føre hånden bak på ryggen (nedsatt elevasjon og rotasjon)
  3. Stivheten (stadium tre) varer vanligvis opp til ett år
  4. Bevegeligheten blir bedre i stadium fire

Laboratorieprøver

Fastende blodsukker, TSH, T4

Bildediagnostikk

MR undersøkelse eller vurdering med ultralyd kan bekrefte diagnosen. En påviser fortykket leddkapsel og trange forhold i skulderleddet. Ved ultralydundersøkelse kan en iblant observere redusert bevegelighet av supraspinatus-senen i leddet.

Diagnose

Påvisning av nedsatt aktiv og passiv bevegelighet i alle plan. Nedsatt innad-rotasjon ofte første tegn. Senkningsreaksjonen (SR) er sjelden vesentlig økt. Tradisjonell røntgen og CT er ikke til særlig nytte i tidlig diagnostikk av adhesiv kapsulitt. MR- og ultralydundersøkelser kan styrke den kliniske mistanken.

Behandling

Meget vanskelig, men de fleste oppnår smertefrihet og nesten normal bevegelighet. Alle pasienter trenger analgetika i flere uker. Det viktigste er fysioterapi hvor bevegeligheten trenes forsiktig og langsomt opp. Per-orale kortikosteroider har noe effekt, men ikke utover 6 uker, men har bivirkninger og brukes vanligvis ikke. Intra-artikulære injeksjoner kan ha effekt i tidlig stadium, men ikke mer enn til sammen 3 injeksjoner. Artroskopisk kapselløsning er ikke standardbehandling, men kan prøves dersom konservativ behandling ikke fører fram. Mobilisering i anestesi er beheftet med til dels alvorlige komplikasjoner og anbefales ikke.

Forløp

Langvarig. Det kan to mange måneder – opptil 2 år – å trene opp skulderbevegeligheten. De fleste pasientene oppnår imidlertid tilfredsstillende skulder-funksjon.

Litteratur

Le HV, 20170

Austgulen OC  Tidsskr Nor Legeforen 2007

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book