147 Feber av ukjent årsak

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

ICD-10: R 50

Definisjon

Klassisk feber av ukjent årsak kan defineres som kroppstemperatur >38,3 grader i minst tre uker uten åpenbar årsak til tross for utredning i over en ukes tid. Feber som initialt er av ukjent årsak har likevel en grunn, og en utreder for å finne bakenforliggende sykdom. Årsakene  kan være infeksiøs, autoimmun sykdom og andre og utredningen er ofte omfattende og resurskrevende. Etter forløpet kan en dele feber i typer: Remitterende (febris undulans). Intermitterende (normalt en gang daglig). Kontinuerlig. Ved malaria (Plasmodium vivax, ovate, falciparum og malariae) sees som oftest daglige febertopper (evt. irregulære). Tilsvarende ved autoinflammatoriske sykdommer, systemisk juvenil artritt og adult Stills sykdom. Ved høy feber og svært syk pasient med systemisk JIA, SLE eller adult Stills må en tenke på muligheten av et makrofag aktiveringssyndrom (MAS) / HLH

Feber hos sykehusinnlagte pasienter (noskominal): Langvarig feber (minst tre dager) av ukjent årsak hos pasient som har vært innlagt i minst 24 timer. Vanlige årsaker til noskominal feber er: Septisk tromboemboli, lungeemboli, infeksjon med clostridium difficile og medikament-indusert feber. Naso-gastrisk sonde og naso-trakeal tube kan medføre febril sinusitt.

Feber hos den immunsupprimerte pasient: Neutropen feber påvises ved ellers uforklart feber over minst tre dager og neutrofile leukocytter på ≤500/mm3. I de fleste tilfeller er årsaken opportunistisk bakteriell infeksjon. Disse responderer vanligvis på behandling med bredspektret antibiotika. Andre årsaker er sopp som candidiasis eller aspergillus. Sjeldnere ses herpes simpleks virus som kan gjenkjennes ved hudsymptomer.

HIV-infeksjon ledsages ofte av feber over dager-uker. Differensialdiagnoser er andre infeksjoner som inkluderer mykobakterium avium-intracellulare kompleks, pneumocystis pneumoni og cytomegalivirus (CMV).

Patogenese

Feber drives av endogene pyrogener, spesielt  interleukinene IL-1 og IL-6, men også TNFα, IL-8 og interferon er aktuelle aktører.

Sykdomsårsak

Årsaker til feber av ukjent årsak (oversikt)
Virus Hepatitt, coxsachie, rubella, cytomegalo (CMV), Epstein Barr (EBV), echo, adeno, HIV
Bakterier Tbc (særlig ekstrapulmonal), meningokokk, chlamydia pneumoni, mycoplasma, endocarditt, borreliose. Abscess i abdomen, pelvis eller dental. Endokarditt, osteomyelitt, sinusitt. Prostatitt. Divertikulitt
Parasitter/sopp Malaria, candidasis, aspergillus
Inflammatoriske systemsykdommer RA, PAN, SLE, Adult mb. Still, PMR / temporalis arteritt (særlig blant pasienter over 65 års alder).non-kranial storkarsvaskulitt og Takayasus arteritt. Juvenil artritt (systemisk type). Inflammatorisk tarmsykdom (særlig Crohns), reaktiv artritt. Revmatisk feber
Granulomatøse sykdommer Sarkoidose, Crohns, granulomatøs hepatitt
Autoinflammatoriske febersyndromer FMF, PFAFA, andre (barn)
Neoplastiske Lymfom, leukemier, nyrecancer. metastaser, kolon-cancer, myelodysplastiske syndromer, pankreas-cancer, sarkomer. 
Cerebrovaskulære Tumorer, multiple sklerose (MS).
Vaskulære Tromboser, myokardinfarkt, postinfarkt syndrom.
Medikamenter Drugfever / DRESS (azathioprin, anti-malariamidler, karbamazepin, sulfa-preparater, hydralazin, hydroklorothiazid, isoniazid, metyldopa, nifedipin, nitrofurantoin, penicillin, fenytoin, prokainamid)
Andre Subakutt thyreoiditt, Sweets syndrom. Histiocytose. Mastocytose. Selvpåført feber (Münchausen-syndrom). 

Roth AR, 2003

Utredning av feber

Anamnese: Øvre luftveissymptomer, dysuri, nylige operative inngrep eller medikamenter, utenlandsopphold, hodepine/nevrologiske symptomer, frysninger, hjertesymptomer, avføringsendringer, myalgi).

Klinisk undersøkelse: Lymfeknutesvulst, hepatosplenomegali hudforandringer, spesielt vaskulitt / purpura / petekkier / urticaria, hjerte / lunge bilyder). Temperaturregistrering (x4/d).

Blodprøver/serologi/annen utredning  (oversikt) 

Blodprøver: Hvite, diff-telling, SR, CRP, eosinofile, leverenzymer, elektroforese, kryoglobuliner

Bakterie undersøkelse av urin/fæces/hals

Serologi: HBV, HCV, HIV, Lues, Borrelia, Parvovirus, Brucella, Rickettsia, Coxiella, Toksoplasmose. Clamydia

Virus: PCR: EBV, CMV, HBV, HCV, parvovirus B19, adenovirus

Malignitet-markører: PSA (prostata), CEA (kolon), AFP (lever), chromogranin-A (nevroendokrin), CA-125 (ovarial)

Auto-antistoff: ANA, anti-dsDNA, anti-ENA, ANCA, a-CCP, Thyreoidea-antistoff (anti-TPO, TRAS)

Diverse: TB-IGRA test (tuberkulose), tryptase (mastocytose), ACE og IL2-reseptor (sarkoidose)


Blodkulturer

Virus PCR

Kateter og annet inneliggende utstyr skiftes og dyrkes

Billeddiagnostikk: CT-thoraks/abdomen/collum/bekken med kontrast (iv). MR cerebri, PET/CT scan

Ekkokardiografi 

Bronkoskopi med lavage (BAL)

Biopsier til patolog og mikrobiolog

Benmargsundersøkelse

Fevang B, Indremedisineren, 2/2014

 

Feber og diare: Shigella, Salmonella, Campylobacter, Clostridium, Yersinia, inflammatorisk tarmsykdom

Feber og multiorgan affeksjon: Cytomegalo, Borreliose, Brucellose, Leptospirose, HIV, Histoplasmose, coccidiomykose, malaria, Denguefeber, autoimmune sykdommer, immunsviktsykdommer.

Feber og utslett: Infeksjonssykdommer, Sweets syndrom

Feber og lymfeknutesvulst: Infeksjoner, lymfom, leukemier, metastaser, sarkoidose, Kawasaki, Castlemans sykdom, Kikuchi, Rosai-Dorfman, inflammatorisk pseudotumor

Feber og artritt: Bakteriell artritt, reaktiv artritt, hepatitt, Whipples sykdom, polymyalgia revmatika. Juvenil artritt, Revmatisk feber, adult Stills.

Feber og splenomegali: Infeksjoner, neoplasi, malaria, Stills sykdom, Feltys syndrom, SLE. Juvenil artritt (systemisk)

Litteratur

Fevang B, Indremedisineren, 2/2014

Roth AR, 2003

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book