155 Histiocytose. Langerhans, Erdheim-Chesters, Multisentrisk retikulohistiocytose, Rosai-Dorfman (REV 063, REV 073)

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

Kjennetegn på histiocytose

Vanskelige diagnoser.

De fleste typer begynner blant barn før 10 års alder, men voksen-former finnes også. Mange ulike manifestasjoner, fra harmløst til alvorlig

Feber, vekttap, multiple skjeletthevelser, oftest i hodet/skallen, eksantem på hodet (Langerhans). Polyartritt i fingre (retikulohistiocytose), skjelettsmerter (Erdheim-Chester). . Hepatosplenomegali (stor lever og milt), nodulære lungefortetninger  (pulmonal histiocytose X). Lymfeknuteforstørrelser.

Læringsmål: REV 063, REV 073

ICD-10: D76.3 (non-Langerhans), C96.0 Langerhans histiocytose (disseminert)

Definisjon

Jente 2 år gammel med 10 dager erythem hevelse bak venstre øret. Langerhans histiocytose: Lyttiske lesjoner i skallen. CRP 58, SR 64. Differensialdiagnostiske overveielser inkluderte otomastoiditt, rhabdomyosarcom, lymfom, metastase ved for eks nevroblastom eller atypisk GPA/Wegeners granulomatose

Histiocytose er en gruppe sjeldne sykdommer der histiocytter (spesielle hvite blodlegemer: vevsmakrofager) ved en feil lagres i store mengder i ulike organer. Histiocytosene ble tidligere (WHO 1987) delt inn i tre hovedgrupper:

 1. Langerhans histiocytose
 2. Non-Langerhans
 3. Malign (ondartet) histiocytose

Senere er det foreslått en inndeling i fem hovedgrupper (Emile J-F, 2016).

 • Eldre navn på sykdommene er Histiocytose-X, Letter-Siwe sykdom, Hand-Schüller-Christian sykdom og diffus retikulo-endoteliose
 • Vevsprøver (biopsi) beskrives ved histiocytose i blant som “eosinofilt granulom”

Røntgenbilde til høyre: Coleman MA, Matsumoto J, Carr CM, Eckel LJ, Nageswara Rao AA – The open neuroimaging journal (2013). CC BY-NC 3.0

Forekomst

Histiocytose defineres som en sjelden sykdom. Langerhans histiocytose r den vanligste formen

Symptomer

Symptomer og undersøkelsesfunn varierer.

 • Vanligste sykdomsdebut er i barne- og tidlig ungdomsalder
 • Enkelte typer kan debutere blant voksne

Diagnosen

Diagnosen stilles på bakgrunn av symptomer og undersøkelsesfunn. En benytter CT- MR- og PET/CT undersøkelser, men resultatet av vevsprøve (biopsi) er avgjørende.

Ulike typer histiocytose

1.) ”L” (Langerhans) gruppen

Langerhans celle-histiocytose

42 år gammel mann med ett års sykehistorie med polydipsi og sykdomsfølelse. Påvist diabetes insipidus. Krepitasjoner over begge unger. Pulmonal Langerhans histiocytose med multiple lungecyster. Bilde til høyre: ett år etter å ha sluttet å røke.
Langerhans Histiocytose 
 • Symptomer og alvorlighetsgrad varier fra harmløst til alvorlig
 • 76% er barn under 10 års alder
 • Feber
 • Vekttap
 • Multiple skjeletthevelser, oftest i hodet/skallen (foto øverst i kapitlet)
 • Eksem og sår, oftest på hodet (80%)
 • Hepatosplenomegali (stor lever og milt) og lymfeknuteforstørrelser
 • Lunger med asymptomatiske, nodulære fortetninger (pulmonal histiocytose X)

Illustrasjon: Choi YS, Lim JS, Kwon W, Jung SH, Park IH, Lee MK, Lee WY, Yong SJ, Lee SJ, Jung YR, Choi J, Choi JS, Jeong JT, Yoo JS, Kim SH – Tuberculosis and respiratory diseases (2015). CC BY-NC 4.0


Erdheim-Chester sykdom

ICD-10: D76.3

Erdheim-Chester sykdom hos en 45 år gammel kvinne. Utredet for nytt, papulært eksantem i ansikt, på armer og ben  diagnostisert som kutan sykdomsform. Skjelett-undersøkelser viser flekket sklerose i femur og tibia . Hun var som barn behandlet for Langerhans histiocytose i kraniet.

Definisjon: Erdheim-Chester, er en non-Langerhans histiocytose med skjelettforandringer ofte nært ankelledd som kan ha multiorgan manifestasjoner. Multiorgansykdom / systemsykdom

Bilde til høyre: Leddnær skjelett-sklerose. Neckman JP, Kim J, Mathur M, Myung P, Girardi M – JAAD case reports (2016). CC BY-NC-ND 4.0

Historie: Først beskrevet av Jakob Erdheims (1874-­1937) elev William Chester i 1930 som lipoid granulomatose.

Etiologi: Sykdomsårsaken er mutasjon i BRAF eller andre signal-molekyler som er assosiert med inflammatoriske cytokiner.

Epidemiologi: Sjelden sykdom. Menn hyppigere enn kvinner. Debutalder i gjennomsnitt 55 år (16-80år)

Symptomer: Smerter over tibia, hvor biopsi vil vise fettrike histiocytter (CD68). Kan ledsages av retroperitoneal fibrose, eksoftalmus, ILD, affeksjon av hypofyse, hypotalamus, nyre (“hairy kidney”), xantelasmer, periaortal fortykkelse og hjerte.

Erdheim-Chester sykdom med “hairy kidneys” (fibrose rundt nyrene; pil). Biopsiverifisert diagnose .Også typisk opptak i skjelettscintigrafi. Pasienten var 72 år gammel og hadde fått immunterapi med BCG for uroendotelial cancer.

Bildediagnostikk: Skjelett-sklerose i de lange rørknokler. MR viser symmetrisk osteosklerose. CT  med forandringer rundt nyrene (“hairy kidneys”) og periaortal fortyykkelse.

Behandling relateres til alvorlighetsgrad. Asymptomatiske pasienter kan observeres uten medikamenter.  Ved BRAF V600 mutasjon er vemurafinib (BARF hemmer) aktuell. Interferon alfa er et alternativ. Ved andre mutasjoner (NRAS, KRAS, PIK3CA, MAP2K1 og ALK er cobimetinib aktuell. Kortikosteroider reduserer inflammasjonen, men neppe mortaliteten. CT-bilde til høyre: Zeier MG, Samson M, Rossi C, Soltani Z, Charlotte F, Zanetta G, Rebibou JM – Clinical kidney journal (2013). CC BY-NC 4.0


Juvenilt xanthogranulom med manifestasjon utover huden

 • Hudforandringer
 • Nervesystem (CNS), lever og milt, øyet, svelg, muskler
 • Oftest barn under 1 års alder, men kan ses også hos eldre barn og voksne

2.) “C” gruppen (Cutan (hud) og mucocutan (hud og slimhinner)

Retikulo-histiocytose (begrenset og multisentrisk type)

Multisentrisk retikulohistiocytose på albuer (a) og på og omkring øret (b). 55 år gammel kvinne med sterke, generaliserte leddsmerter. Biopsi-verifisert diagnose: Multinuklære kjempeceller og histiocytter med eosinofilt cytoplasma.

Illustrasjon albuer og øre: Shah SP, Shah AM, Prajapati SM, Bilimoria FE – Indian dermatology online journal (2011)CC BY-NC-SA 3.0

Illustrasjon fingre: Long V Indian journal of dermatology (2016 Mar-Apr). CC BY-NC-SA 3.0

Multisentrisk type

 • Alvorlig artritt (leddbetennelser) i hender
  • Hurtig innsettende destruktiv symmetrisk polyartritt (ofte DIP) med hudlesjoner (perlesnor fasong), evt. myalgi. Hos 60% kommer artropatier først (median 3 år, hos 18% etter og samtidig hos 21%. Kontrakturer kan utvikles.
 • Utbredte hud- og betydelige artritt-forandringer
  Multisentrisk retikulohistiocytose. “Perlekjede-tegn”
 • Vanligvis kvinner 50-60 år
 • Varierende, svingende sykdomsaktivitet over flere år
 • Xantomer hos 30 % og 30 % har serum lipid-abnormitet.
 • Omkring 25 % har koeksisterende malignitet.
 • Behandlingen består av NSAIDS, Kortikosteroider, metotreksat og biologiske legemidler (Tariq S, 2016)

Xantogranulom gruppen: Ulike former som kan angripe fra små barn til voksne. Enkelte eller mange røde-gule knuter i huden. 0,5-1,0 cm i diameter. Dersom også andre organer omfattes, innordnes sykdommen i  “L” Gruppen (se ovenfor)

Sea-blue histiocytose

 • Hudaffeksjon med histiocytter i fettvev
 • Arvelig eller etter langvarig parenteral fettrik ernæring

3.) “M” (Malign/kreft) Gruppen. Malign histiocytose

 • Symptomer: Hoste, redusert appetitt, anemi, dyspne
 • Lunger, lymfeknuter, lever, milt og CNS kan affiseres ved histiocytt-infiltrasjon (biopsi)
 • Ulike primære former  som ved vevsprøve skilles fra lymfom
 • Sekundære former ved lymfom og leukemi
  • Subtype av akutt myeloid leukemi

Mer enn 20% blaster ved benmargsundersøkelse

Akutt monocytt leukemi


4.) “R” (Rosai-Dorfman) gruppe og forskjellige former som ikke angriper hud

46 år gammel afrikansk kvinne som i 6 år har hatt et kronisk eksem. Histologisk bekreftet Rosai-Dorfman sykdom. Bilder før og etter behandling med thalidomid.

Rosai-Dorfman sykdom, Sinus histiocytose med massiv lymfadenopati (SHML)

Definisjon: Sjelden sykdom med mange ulike manifestasjoner der blant annet lymfeknuter hovner opp. Vevsprøve (biopsi) som er avgjørende for diagnosen viser et typisk bilde med histiocytter som inneholder lymfocytter. Angriper vanligst barn og unge voksne. Illustrasjon: Chen E, 2016. JAAD Case Rep. CC BY-NC-Nd 4.0

Symptomer: Feber, nattesvette, tretthet, vekttap

Medisinske undersøkelsesfunn

 • Varierende symptomer og forandringer: Hovne lymfeknuter, oftest på halsen
 • Hudforandringer med fettatrofi
 • Tetthet i nese og bihuler
 • Trykk bak øyne og dobbeltsyn
 • Forstørret milt
 • Osteonekrose

Diagnose: Symptomer og undersøkelsesfunn kan gi mistanke. Biopsi er avgjørende

Differensialdiagnoser: GPA (Wegeners granulomatose)Pannikulitt. Langerhans histiocytose. Lymfom. Sarkoidose. Tuberkulose. IgG4 relatert sykdom

Behandling: Immundempende medikamenterKortikosteroider kan være tilstrekkelig hos noen


5.) “H” Gruppen. Hemofagocytisk lymfohistiocytose (HLH) og Makrofag aktiverings syndrom (MAS)


Annet

Kikutchi-Fujimoto sykdom (KFS) er en sjelden, benign, nekrotiserende lymfadenopati (sykdom i lymfeknuter), oftest på halsen hos unge kvinner. Histologi (vevsundersøkelse ved biopsi) skiller fra kreft: histiocytisk nekrotiserende.

Litteratur

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book