144 Eosinofili

Øyvind Palm

Definisjon

Med eosinofili menes for høyt antall eosinofile leukocytter, vanligvis i blodbanen, men også i vev. Eosinofile leukocytter produseres i benmargen. Halveringstiden i blodet er 3-8 timer. Andelen utgjør der vanligvis 1-5%. Eosinofili er en del av flere revmatiske sykdommer (EGPA/Churg- Strauss vaskulitt, eosinofil fasciitt), men også en rekke andre tilstander (se nedenfor). 

Inndeling av for høyt antall eosinofile leukocytter (eosinofili)

 • Mild eosinofili: 0,6-1,6%
 • Moderat: 1,6-5,0%
 • Alvorlig eosinofili >5.0%

Årsaker

EGPA ved CT og biopsi fra lunger. Initial diagnose var eosinofil pneumoni.
 • Addison sykdom (binyrebarksvikt)
 • Allergiske reaksjoner. Astma, rhinitt, allergisk eller atopisk eksempemfigusdermatitis herpetiformis
 • Bakterielle infeksjoner. Lymfocytær-eosinofili i rekonvalesens etter infeksjon. Lepra.
 • Cystisk fibrose
 • DRESS syndrom (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms)
 • EGPA/Churg- Strauss vaskulitt. Illustrasjon: Umeda A, Yamane T, Takeuchi J, Imai Y, Suzuki K, Yumura W  Respirology case reports (2014)
 • Eosinofil fasciitt
 • Eosinofil gastroenteritt
 • Eosinofili-myalgi syndrom (kostholdstilskudd med L-tryptofan)
 • Eosinofil myokarditt. Sjelden, men ses ved systemisk eosinofili, som ved klonal hypereosinofili, kronisk eosinofil leukemi, parasitt-sykdommer og idiopatisk hypereosinofilt syndrom.
 • Eosinofil pneumoni. Kan være reaksjon på medikamenter, inklusive NSAIDs.
 • Eosinofil øsofagitt. Allergisk reaksjon på kost/drikke
 • Histiocytose (Langerhans)
 • Hypereosinofilt syndrom (idiopatisk, HES)
  • Eosinofile >1,5 x109/L i 6 måneder
  • Ingen parasitter, allergi eller annen utløsende, kjent årsak
  • Symptomer på organ-dysfunksjon: Tørrhoste og infiltrater i lungene, øyne: retina-embolier. Hjerte- og nerveaffeksjon
  • Menn/kvinner: 9/1
  • Kromosomanalyser (PDGFRA mutasjon)
  • Litteratur: Roufosse R, 2009
 • Hyperimmunglobulin E syndrom (Job syndrom)
  • Immunsvikt. Høy IgE, Residiv. infeksjoner, Hud-abscesser (kalde), Dermatitt (kløende). Fra barnealder. Pneumoni, Sinusitt, Frakturer. Eosinofili 40-50%
  • Diagnose: Typisk ansiktsskjelett, hud-symptomer, infeksjoner, høy IgE
 • Hypersensitivitets-vaskulitt (kutan småkar-vaskulitt)
 • Immundefekter, primære (barn)

  • Wiskott-Aldrich
  • DiGeorge
  • Nezelof
 • Juvenil arteritis temporalis
 • Kawasaki sykdom
 • Kimura sykdom
 • Kolesterol emboli (forbigående)
 • Kreft. Hodgkins lymfom, enkelte non-Hodgkins lymfom. Myeloproliferative sykdommer (leukemier: ALL, CML, eosinofil leukemi, generaliserte karsinomer.
 • Løfflers endokarditt (restriktiv kardiomyopati)
 • Mastocytose, systemisk (urticaria pigmentosa)
 • Medikamenter (allergisk reaksjon: ofte penicillin, sulfa, tetracykliner, kodein, NSAIDs, Phenytoin, carbamazepin)
 • Myelom. IgE myelom
 • Mykoser. Aspergillose (mykose)
 • Nyresykdom, interstitiell
 • Parasitt-sykdommer. Askarider, schisostoma, echinokokker, strongyloides, ancylostoma, capillaria, toxocara, trichinier.
 • Virus. HIV (eosinofil follikulitt)

Utredning av eosinofili

 • Anamnese: (medikamenter, rusmidler, reise-anamnese, allergi, symptomer fra hud og andre organer)
 • Laboratorieprøver: Blodbilde med hemoglobin, trombocytter, leukocytter med differensial-tellinger, CRP, leverenzymer, nyrefunksjon, kreatin kinase (CK) og troponin T ved muskel-manifestasjon, tryptase ved tegn til mastocytose, elektroforese, IgE og urin. Høy vitamin B12 og høy alkalisk fosfatase (ALP) i blodet kan indikere myelo-proliferativ sykdom. Vurder indikasjon for tumormarkører.
 • Immunologiske prøver: ANCA, ANA
 • Bildediagnostikk. Røntgen- eller CT. undersøkelser av lunger. MR- eller PET/CT-undersøkelser ved mistanke om malignitet.
 • Benmarg og biopsi fra andre organer. Ved mistanke om malignitet eller annen alvorlig, uavklart eosinofili.
 • Annet. Vurdere avføringsprøve på parasitter (egg, larver). Trichinose påvises ved muskelbiopsi og antistoff. Gastroenterologiske symptomer undersøkes ved endoskopi og biopsier. Bronkoskopi ved uklare lungeinfiltrater.

Behandling

En kort kortikosteroid-kur forventes god effekt ved allergisk genese. Biologiske legemidler som hemmer IL-5, IL-13 og andre cytokiner brukes på spesielle indikasjoner (Fulkerson PC 2013).

Behandlingsalternativer ved alvorlig eosinofili (O’Sullivan, 2019)
Behandling Virkningsmekanisme
Kortikosteroider Reduserer eosinofile cellers overlevelse og fjerner eosinofile fra vev
Imatinib Hemmer tyrosin kinase aktivitet
Hydroksyurea Cytotoksisk legemiddel, spesifikk virkningsmekanisme er ukjent
Interferon-α Hemer utvikling av eosinofili og funksjonell respons

Litteratur

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book