137 DISH, Diffus Idiopatisk Skjelett Hyperostose (Forestier -Rotes -Querol sykdom) (REV 065)

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

Kjennetegn på DISH

Personer over 50 års alder, oftest menn.

Medfører stivhet i nakke og rygg, men ikke inflammatorisk ryggsmerte.

Bildediagnostisk ses osteofytter og forbening mellom fire eller flere vertebra, oftest thorakalt.

Normale blodprøver

Læringsmål: REV 065

ICD-10: M48.1

Definisjon

DISH med spontan ankylose / fusjon i C4-Th1. Her et tilfelle i uvanlig lav alder: 39 år gammel mann som ble innlagt etter en nakkeskade med tegn på ryggmargskompresjon i nakke-nivå (tetraparese).

Diffus Idiopatisk Skjelett Hyperostose (DISH) kalles også Forestiers sykdom og er en forbeningssykdom, hovedsakelig i ryggsøylen, av ukjent årsak. DISH medfører kronisk stivhet i ryggen, særlig i brystvirvelsøylen (thorakal-columna) hos personer fra 50-60 års alder. Ved røntgen- eller CT undersøkelser påvises brodannende forkalkninger mellom flere virvler og over mellomvirvelskivene. Korsrygg (lumbal-columna) og nakke (cervikal-columna) kan også angripes i tillegg til senefestene for Akillessener, kneskåler, hofter, albuer og skuldre. Imidlertid har ikke alle smerter eller andre symptomer. CT-bildet til høyre: Galgano M, Chin LS – Curēus (2015). CC BY 3.0

DISH skilles fra Bekhterevs sykdom, spondylose, andre ryggsykdommer og isjas.

Historie

Første gang ble beskrevet av den franske revmatologen Jacques Forestier (1890-1978) og spanjolen Rotes-Querol i 1950.

Epidemiologi

DISH affiserer dobbelt så mange menn som kvinner. Sykdomsutvikling oftest etter 40 års alderen. Hyppig (hos > 10 % av menn > 70 år, Kiss C, O’Neil TW 2002). Ved diabetes opptrer DISH hos omkring 12%. Påvist hos en rekke forskjellige pattedyr.

Sykdomsårsak

En har undersøkt, men ikke funnet at hardt fysisk arbeid, inntak av mye kalk, andre kostholdsfaktorer eller arvelige forhold er avgjørende for sykdomsutviklingen. Årsaken til sykdommen er således ukjent

Symptomer

Symptomene er betydelig ryggstivhet som ofte mistolkes som Bekhterevs sykdom / Ankyloserende spondylitt. Perifere artritter kan forekomme, likeledes svelgebesvær fordi store forkalkninger i nakkevirvelsøylen kan trykke mot spiserøret. Smerter over senefester er vanlig. Behøver ikke gi symptomer. Forandringene i ryggen kan også påvises tilfeldig, uten at spesielle symptomer foreligger

Laboratorieprøver

Vanlige blod-parametere er av liten nytte diagnostisk. Diagnosen hviler på røntgenologiske funn. Ingen sammenheng med HLA-B27.

Bildediagnostikk

Røntgen viser brodannende forbeninger anteriort i columna som strekker seg over minst 2-4 virvler (minst to virvler ihht Forestier, minst tre virvler ihht Resnick).

Forbeningene begynner på corpus vertebra (fremre anteriore ligament) – ikke ved de ytre fibrene av annulus fibrosus som ved Bekhterevs sykdom. Thorakal-columna et predileksjonssted. Intervertebralskiver og apofyseledd affiseres ikke. Iliosakralleddene kan affiseres, men da i den øvre 1/3 som ikke er synovial-kledd. Ofte bensporer. Enteser affiserer.

Diagnosen

Diagnosen stilles ved hjelp av røntgenbilder eller CT-undersøkelser i tillegg til klinisk vurdering som viser redusert bevegelighet i ryggen.

  • Mest typisk på røntgenbildene er forbening mellom to-fire eller flere (avhengig av hvilken definisjon en bruker, se nedenfor) påfølgende virvler i brystvirvelsøylen, nakke eller korsrygg
  • Oftest er bindevevet foran virvlene og mellomvirvelskivene (fremre ligament) forkalket, mens mellomvirvelskivene vanligvis er normale ellers
  • Forkalkninger bak virvler (bakre ligament) forekommer også
  • Det påvises ikke betennelse i iliosakralledd slik som ved Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt) og indre organer skades ikke.
  • Bildediagnostikk kan vise forkalkninger også i senefestene for Akillessener, kneskåler, hofter, albuer og skuldre.

Klassifikasjon kriterier (Utsinger-kriteriene)

  1. Sammenhengende forkalkninger langs fremre del av virvler og mellomvirvelskiver, fortrinnsvis i brystvirvelsøylen. Forkalkningene begynner som smale bånd, men utvikler seg vanligvis til brede, ujevne fortykkelser.
  2. Sammenhengende forkalkning langs fremre del av minst to påfølgende virvler
  3. Sidelike (symmetriske) forkalkninger/forbeninger i senefester bak hælen (Akillessener), ved kneskåler eller albuer.

Utelukkelse: Unormalt lave mellomvirvelskiver, Forkalkninger utgående fra ledd (apofyse-ledd) som medfører stivhet

Tolkning av kriteriene: Punkt 1: Sikker DISH. Punkt 2 + 3: mulig DISH

Litteratur: Utsinger PD, 1985

Behandling

Behandlingen er rettet mot eventuelle symptomer. Som ved lumbago består tiltakene av tilpasset fysisk aktivitet og øvelser.

Prognose

Tiltagende stivhet. De som er sterkest angrepne er utsatt for brudd i ryggen ved skader. Ingen organaffeksjon. Ingen sikker økt dødelighet til tross for overhyppighet av overvekt og hyperlipidemi. Mindre smerter enn ved Bekhterevs sykdom. Det er rapportert en meget høy insidens av diabetes (23%) i forløpet av denne sykdommen.

Litteratur

Mazieres B, Joint Bone Spine, 2013

Tollefsen I, Tidsskriftet 1997;

Olivieri I Curr Rheum Rep 2009;

Berg-Johnsen J, 2014

Mader R, 2017

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book