20 Borrelia Artitt (Lyme Arthritis, Borreliose) (REV 077)

Borrelia

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

Kjennetegn på Borrelia-artritt

Erythema chronicum migrans etter flått-bitt er diagnostisk viktig, men observeres ikke hos alle. Ca. 50% husker ikke flått-bitt

Artritt i et kne er hyppig revmatologisk manifestasjon

Ubehandlede tilfeller utvikle atrofisk dermatitt (acrodermatitis atroficans)

Diagnosen er baseres på klinisk vurdering og bekreftes av laboratorie-undersøkelser

ICD-10; A69.2 (borreliose). M01.2 (artritt ved Borreliose)

Læringsmål REV 08. Revmatologen skal ha god kunnskap om differensialdiagnostikk og differensialdiagnoser ved artrittsykdommene. Læringsmål REV 077.  Revmatologen skal selvstendig kunne gjenkjenne septisk artritt, og bistå i diagnostikk og behandling av tilstanden. 

Definisjon

Skogflått overfører borrelia-bakterien. CC0

Borrelia-artritt er en infeksiøs artritt forårsaket av spiroketen Borrelia burgdorferi som overføres ved bitt av skogflått / midd (Ixodes ricinus). Ca. 2% av dem som bites blir syke. Sykdommen forløper likevel ulikt og mindre aggressivt enn ved typisk infeksiøs/bakteriell artritt.

Historikk

Borreliose ble første gang beskrevet i 1977 hos en gruppe barn i byen Lyme i staten Connecticut i USA (Lyme disease). Imidlertid rapporterte en kvinne to år tidligere til helsemyndighetene at hennes mann og to barn hadde anfall av artritt etter å ha blitt bitt av et insekt med påfølgende erythem.

Mikrobiologi

Andre betegnelser for flått er kinnflått, skaubjønn og blodmidd. I Norden finnes det omkring 20 arter av midd. Ved Lymes sykdom dreier det seg om Ixodes ricinus typer (I. dammini, I. pacificus, I. scapularis m.m.). Mellom 6-20 % av middene er infiserte med Borrelia spiroketer som burgdorferi afzeli, garinii, lusitianae, spielmani og velaisinna. De unge middene smittes når de parasiterer på små gnagere (stor skogmus), de voksne fra større pattedyr (spesielt rådyr). B. burgdorferi er også en vanlig parasitt på trekkfugler. Fjernes midden innen 24 timer reduseres smittefaren betydelig. B. garinii og afzeli mer vanlig i Europa, mens B. burgdorferi do-minerer i USA.

Borrelia infeksjon må skilles fra infeksjon med TBE (“Tick Born Encephalitis”) som skyldes et virus som også kan overføres ved skogflått. Mot TBE finnes vaksine, men ikke mot borreliose.

Epidemiologi

Midden Ixodes ricinus er sjelden nord for Helgeland eller i typiske innlandsstrøk. På Sørlandet er 20 % av middene smittet. Midden trives i tett underskog, nært vann og på steder med høy luftfuktighet. Illustrasjon: Orczyk K, Pediatric Rheumatology, 2017. CC-BY 4.0

Borrelia artritt i begge knær hos en 6 år gammel jente. Hun ble feilaktig diagnostisert som juvenil artritt.

Patogenese

Sykdommen inndeles i forskjellige stadier, dvs. tidlige og sene manifestasjoner.

  1. Stadium I består av hudlesjoner og kalles erythema migrans. For eller samtidig kan andre hudlesjoner opptre, og mest kjent er borrelia lymfocytom.
  2. Stadium II kommer sent (få uker til måneder) i sykdomsforløpet og gir symptomer fra hjerte, nervesystemet og ledd.
  3. Stadium III har kroniske manifestasjoner oppstår etter måneder og kan vedvare over år  i hud (acrodermatitis atroficans), ledd og nervesystem.

Symptomer

Erythema migrans. Starter på selve bitt-stedet (etter 5-48 dager) med en liten rød makel eller papel som i løpet av dager/uker brer seg sentrifugalt. I sentrum utvikles en delvis oppklaring (afzeli), men i noen tilfeller ses vesikler eller sentral nekrose (foto av albue nedenfor). Borrelia garinii (i Europa) gir et mer diffust erythem. Oftest heles utslettet spontant i løpet av uker/ måneder (maksimum måneder) uten behandling.

Acrodermatitis chronica atroficans (foto nederst) er en kronisk hud-manifestasjon som opptrer oftest rundt ankler. Etter hvert utvikles et bilde som nærmest likner hudsykdommen lokalisert sklerodermi / morfea (ikke systemisk sklerose). Omtrent 75 % er kvinner.

Erythema migrans etter Flåttbitt. Ringen rundt bittet utvider seg først og blekner av etter hvert. CC0

Artritt opptrer relativt sent i sykdomsforløpet. Et tidlig symptom kan være temporomandibular smerte (kjeve). Gjennomsnittlig går det 6 måneder fra sykdomsdebut til artritt (4 dager – 2 år). Svært ofte monartritt og da særlig i ett kneledd. Intermitterende anfall hos 50%.

Diagnostikk

Diagnosen baseres på den typiske sykehistorien med angivelse av både flåttbitt og opptreden av erythema migrans. Stigning av senkningsreaksjon (SR) og CRP, samt lett leukocytose finnes hos de fleste.

Borrelia kan påvises ved PCR teknikk fra synovialt vev, leddvæske, spinalvæske og i hudbiopsier.

I stadium I kan ikke diagnosen stilles serologisk. IgM antistoffer mot B. burgdorferi opptrer ikke i serum for etter 4­6 uker hos ubehandlete pasienter. Etter nok noen uker utvikles IgG antistoffer, men dens maksimale verdi nås ofte først etter måneder til år. De serologiske bestemmelsene angis med såkalte “cut off” verdier hvor 100-300% av grenseverdi indikerer gjennomgått sykdom, mens over 300 % kan være tegn på aktuell sykdom. Falske positive reaksjoner sees hos pasienter med SLE, spondyloartritt, RA og infeksjoner som infeksiøs mononukleose og syfilis.

Behandling

Acrodermatitt ved borreliose hos en 65 år gammel kvinne. Symptomene begynte lateralt på høyre fot.

Det finnes ulike anbefalinger for behandling. Penicillin, doksycyklin, amoxicillin, azitromycin eller ceftriaxone er medikamenter som brukes på ulike indikasjoner. En kan følge oppdaterte råd fra Nasjonalt Kompetansesenter for Flåttbårne Sykdommer (Flåttenteret.no) eller tilsvarende fra Folkehelseinstituttet.

Illustrasjon: N. Florens, S. Lemoine, F. Guebre-Egziabher, F. Valour J. Kanitakis, M. Rabeyrin, og L. Juillard. CC BY 4.0

Svangerskap 

Det er beskrevet mange svangerskap der den gravide er infisert. Det er imidlertid usikkert hvor skadelig infeksjonen er. Det er aktuelt å starte antibiotika-behandling (velge en type som kan brukes under graviditet) straks diagnosen ser stilt (Weddele LA, 2018). Vennligst les om svangerskap og revmatisk sykdom i eget kapittel.

Retningslinjer, anbefalinger og prosedyrer

EULAR anbefalinger for tidlig artritt (Combe B, 2016).

Vennligst les generelt om behandlingsretningslinjer i eget kapittel

Litteratur

Kullberg BJ, 2020

Steere AC, 2016

Rheumaknowledgly, 2014

Ljøstad & Mygland. Tidsskrift Nor Legeforen 2008

Henegge UR, 2003

flåttsenteret.no

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book