18 Anamnese på tidligere behandling ved artritt. Behandlingssvikt. Leddpunktion. Komorbiditet (REV 017, REV 018, REV 019)

Øyvind Palm

Anamnese om tidligere behandling, årsaker til endringer. Komorbiditet

Læringsmål REV 017

Illustrasjon: PxHere

Initial anamnese skal omfatte nedtegning av andre etablerte sykdommer (komorbiditet) som kan være av betydning for pasientens helse. Også tidligere behandling av tidligere og aktuell sykdom etterspørres. Ved endring av behandling beskrives årsaken (manglende virkning, bivirkninger, autoseponering, svangerskapsønske, annet)

Vennligst se aktuell informasjon i følgende kapitler:

Konvensjonell behandling uten respons

Læringsmål REV 018

Utprøvende behandling

Behandlingen bør i utgangspunktetfølge behandlingsretningslinjer. Imidlertid responderer eller tolererer ikke alle anbefalte medikamenter. Kunnskap om behandling utenfor retningslinjene og utenfor godkjent indikasjon kan være nødvendig. I slike tilfeller kreves at pasienten er spesielt godt informert, at behandlingen nedtegnes spesielt grundig i journalen og følges ekstra oppmerksomt opp.

Behandlingssvikt

Behandlingssvikt kan skyldes redusert opptak av medikamentet, nøytraliserende antistoff, “non-compliance” og annet.

Leddpunksjon, aspirasjon og injeksjon

Læringsmål REV 019

Ledd som skal kunne punkteres for eventuell aspirasjon av leddvæske og injeksjon av kortison omfatter fingerledd, håndledd, albuer, skuldre, hofter, knær, ankler og tå-ledd. Vennligst les mer:

Komorbiditet

Foto: PxHere

Både voksne og barn med revmatisk sykdom kan ha kroniske eller akutte andre sykdommer (komorbiditet) og disse kan i i stor grad påvirke behandlingen (persontilpasset behandling) og sykdomforløpet. Disse skilles fra sykdomsmanifestasjoner og medikamentelle bivirkninger.

Blant barn og voksne med kronisk artritt var amyloidose tidligere en vanlig årsak til organsvikt og død. Årsaken var høy inflammasjon over mange år. Med dagens behandling er amyloidose sjelden, men ses i forløpet av familiær middelhavsfeber (FMF).

Blant barn med aktiv systemisk JIA eller juvenil SLE ses imidlertid alvorlig akutt forverring ved makrofag aktiveringssyndrom (MAS) som ofte utløses av en infeksjon. Immundempende behandling øker risikoen for infeksjoner generelt.

Ved revmatoid artritt er infeksjoner og kardiovaskulær sykdom de vanligste komorbiditeter nå (Turesson C, 2016). Årsakene til overhyppighet av infeksjoner sammenlignet med befolkningen ellers skyldes delvis immundempende legemidler som øker infeksjonsrisikoen. På den andre side er det ønskelig å behandle inflammasjon over lang tid for å redusere sykdomsaktivitet, skader og utvikling av aterosklerose.

Blant spondyloartritt er Bekhterevs sykdom utsatt for samtidig inflammatorisk tarmsykdom (UC, CD, IBD).

Alle som bruker kortikosteroider øker risiko for osteoporose og diabetes mellitus. Ved revmatiske sykdommer generelt er forekomsten av depresjon økt.

Litteratur

Furer V, 2019 (infeksjoner)

Prasad M, 2014 (aterosklerose ved revmatiske sykdommer)

Ikdahl E, 2019 (forebygge aterosklerose)

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book