242 Behandlingssvikt, non-respondere (REV 015, REV 033, REV 084, REV 050, REV 055, REV 078, REV 079)

Øyvind Palm

Læringsmål: REV 015, REV 033, REV 050, REV 055, REV 078, REV 079

Etterlevelse

Begrepet etterlevelse brukes for å beskrive i hvilken grad en pasient tar sine legemidler som forskrevet eller avtalt, dvs. om de tas til avtalt tidspunkt, i avtalt dose og så lenge det er angitt eller planlagt. På engelsk brukes begrepene compliance og adherence for å beskrive dette.

Compliance kan best oversettes med lydighet, føyelighet eller ettergivenhet. Det innebærer at pasienten passivt følger ordre, og det forutsettes ikke en allianse mellom partene. Compliance brukes ofte for å beskrive i hvilken grad pasienten følger anvisninger gitt av helsepersonell. Når samarbeidet ikke er tilfredsstillende brukes ordet i sammenhenger som non-compliance eller mangelfull compliance. Begrepet compliance anses av mange som paternalistisk og gammeldags, da det nå er anerkjent at pasienten selv bør involveres i større grad i beslutninger om legemiddelbruk.

Adherence kan oversettes med troskap, fastholdelse eller det å gi sin tilslutning til noe, og innebærer altså at pasienten sier seg enig i behandlingen. Begrepet adherence foretrekkes av stadig flere da det impliserer at pasienten involveres i beslutningsprosessen i større grad. En EU-rapport har definert etterlevelse (adherence) som «the process by which patients take their medication as prescribed» og deler dette inn i tre underpunkter: initiation, implementation og discontinuation.

Manglende etterlevelse foreligger når pasienten ikke bruker medikament som forskrevet. Det er vist at dette forverrer prognosen (Drugs don’t work in patients who don’t take them”; Osterberg L, Blaschke T, 2005). Manglende etterlevelse er et stort problem, særlig når behandlingen skal vare over flere måneder eller lenger. Studier har vist at hele 50% har manglende compliance/adherence etter 6 måneders med planlagt behandling (Sacket DLHR Compliance 1976). Det anbefales at klinikere informerer pasientene grundig om hensikten med behandlingen og diskuterer problemet med manglende etterlevelse med pasientene (Harrold LR, Andrade SE, 2009).

Plaquenil

I en fransk studie av 203 pasienter med SLE og hydroksyklorokin (HCQ, Plaquenil) – behandling viste serumkonsentrasjons-målinger at 14 (7%) ikke brukte medikamentet (Costedoat-Chalumea N, 2007). Fra Sør-Korea viste data at hele 115 av 235 hadde sluttet med HCQ i løpet av en studieperiode mellom 2002 og 2016. Hovedårsaken var forglemmelse eller likegyldighet (73%), mens 10% hadde hatt bivirkninger (Lee S-G, 2017).

Serumkonsentrasjon

Vurdering av etterlevelse kan også suppleres med måling av legemidlets nivå i serum Takrolimus, Ciclosporin, Mykofenolat, 6-TGN og meMP (azathioprin),

Antistoff mot legemidler

Man kan utvikle antistoff mot biologiske legemidler. I så fall reduseres nivået i serum og effekten avtar. Dersom uventet lavt nivå foreligger, kan antistoff også måles. Ved lavt serum-nivå og antistoff er medikamentbytte til annet virkestoff aktuelt. Supplerende informasjon om legemiddelnivå og antistoff finnes på anx.no

Biologiske legemidler der serum-nivå og antistoff kan testes (OUS, Radiumhospitalet). Infliksimab, Adalimumab, Golimumab, Certolizumab pegol, Etanercept, Vedolizumab, Sekukinumab, Tocilizumab

Gastrointestinalt opptak

Manglende behandlingsrespons kan skyldes unormalt lavt opptak fra mage-tarm-tractus. Årsaken kan være primær gastrointestinal sykdom eller komplikasjon til andre tilstander, for eksempel systemisk sklerose med tarmaffeksjon.

Litteratur

Costedoat-Chalumea N, 2013 (SLE)

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book