16 Behandlingsretningslinjer for artritt (REV 015)

Retningslinjer for behandling av artritt

Øyvind Palm

Polyartritt ved juvenil artritt. Tidlig diagnostikk og behandling etter retningslinjer vil oftest hindre utvikling av større leddskader, feilstillinger og vekstforstyrrelser.

Læringsmål REV 015

Behandlingen av inflammatoriske revmatiske sykdommer skal i utgangspunktet bygge på evidensbasert medisinske metoder. Slike retningslinjer, veiledere og prosedyrer baseres på resultater av kunnskapsoppsummeringer, metaanalyser og store randomiserte kliniske studier (Boudou Retlas KD, 2015). Andre publiserte vitenskapelig baserte undersøkelser, enkelt-studier og ekspert-gruppers uttalelser er beheftet med større risiko for feil (se kapittel om Forskningspublikasjoner). Retningslinjer er evaluert og sammenfattet i sykdomsspesifikke behandlingsretningslinjer både på internasjonalt og nasjonalt. Nasjonale veiledere og nasjonale retningslinjer  utarbeides av Helsedirektoratet (helsenorge.no). I Norge finnes likevel mange regionale og overregionale faglige veiledere, retningslinjer, anbefalinger og prosedyrer. Eksempler på slike er veileder fra Norsk Revmatologisk Forening som inneholder prosedyrer.

Medisinske retningslinjer er et gode som anvendes dersom individuelle, persontilpassede vurderinger ikke tilsier noe annet. Avvik fra retningslinjene gjøres i noen tilfeller.

EULAR -anbefalinger (Europeiske, internasjonale, publiserte i fagfelle-vurderte tidsskrift)

ACR -anbefalinger (Amerikanske, internasjonale, publiserte i fagfelle-vurderte tidsskrift)

BSR-anbefalinger (Britiske, internasjonale, publiserte i fagfelle-vurderte tidsskrift)

Et utvalg av EULAR-retningslinjer som er aktuelle for artritt-sykdommer:

Norske anbefalinger/prosedyrer 

Den norske legeforeningen ved Norsk Revmatologisk Forening (NRF) har egne prosedyrer for behandling.

Illustrasjon: Chipeta J, Njobvu P, Wa-Somwe S, Chintu C, McGill PE, Bucala R – Pediatric rheumatology online journal (2013). CC BY 2.0

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book