129 Anemi

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

Kjennetegn på anemi

Anemi defineres vanligvis ved lav hemoglobin-konsentrasjon i blod eller redusert antall erytrocytter.

Redusert opptak og transport av oksygen medfører redusert utholdenhet.

ICD-10:

D64.9 (uspesifisert)

D63* ved kroniske sykdommer

D50 jernmangel

Definisjon

Anemi defineres vanligvis ved lav hemoglobin-konsentrasjon i blod eller redusert antall erytrocytter og er ikke uvanlig ved  revmatiske sykdommer.  Anemi medfører redusert opptak og transport av oksygen og dermed redusert utholdenhet. Falsk høye verdier ses ved væskemangel og falsk lave verdier ved overvæsking. Inflammasjon er en vanlig årsak ved kronisk revmatisk sykdom.

Referanseområder (normal hemoglobin): over 11.5 g/dl hos kvinner, over 13,5 g/dl hos menn. Afrikanere av begge kjønn har 0,5 til 1.0 g/dL lavere hemoglobin.

Klassifikasjon av anemier

Mikrocytær, hypokrom anemi (MCV, MCH og MCHC lave): Jernmangel, Kroniske sykdommer (talassemi), Nyresvikt, Sideroblast-anemi (myelodysplasi)

Makrocytær anemi (MCV, MCH og MCHC forhøyet): Mangel på B12 eller folsyre, Erythroleukemi, Alkohol, Medikamenter, Kronisk lungesvikt

Normocytær, normokrom anemi (MCV, MCH og MCHC normale): Inflammasjonsanemi: Årsaken til inflammasjons-anemi er delvis hepcidin-indusert påvirkning av jern-metabolismen og redusert produksjon av erythropoietin (EPO). Nyresykdom. Hypotyreose. Magetarm-sykdom

Inflammatoriske sykdommer

Inflammatoriske revmatiske sykdommer er ofte assosiert med inflammasjons-anemi som korrelerer med sykdomsaktiviteten (for eksempel målt ved CRP). Det Pro-inflammatoriske interleukin-6 hemmer erythropoese. Det jern-regulerende hormonet hepcidin og jerntransportproteinet ferroportin virker sammen og binder jern.

Høy alder. Også blant eldre personer er anemi ofte relatert til inflammasjon, ofte en infeksjon. I en studie av 191 innlagte eldre pasienter med anemi i Belgia hadde 70% en inflammatorisk årsak, hvorav 71% hadde akutt infeksjon. 16% hadde kronisk nyresvikt, 12% kreft, 16% kronisk infeksjon eller autoimmun inflammatorisk sykdom (Joosten E, 2014). 

Fedme er relatert til økt mengde pro-inflammatoriske cytokiner og akutt fase reaktanter. Det er i den sammenheng vist økt forekomst av anemi.

Kreftsykdom i langt kommet stadium assosieres også med inflammasjon (CRP, fibrinogen, IL-6, TNFα, IL-1β, ferritin, hepcidin, erythropoietin) og derav med anemi.

NSAID-behandling er en vanlig årsak til blødning i gastroduodenum. Ulcera er ofte asymptomatiske og påvises ved gastroduodenoskopi.

Akutt anemi med raskt fallende hemoglobin kan utvikles ved hemolyse, oftest ved systemisk lupus erythematosus (SLE) eller ved større blødninger, slik som aneurismeblødninger eller pulmonal kapillaritt ved vaskulitt-sykdommer.

Jernmangelanemi

Kronisk blødning. Generelt er jernmangel ofte forårsaket av kroniske blødninger (menstruasjon, gastrointestinalt, helikobakter) eller etter operasjoner i form av blødningsanemi.

Malabsorpsjon ved tarmsykdom slik en ser assosiert til systemisk sklerose, ved cøliaki og inflammatorisk tarmsykdom (IBD). Tarmparasitter (hakeorm, trichuris trichiura)

Ensidig kosthold over lang tid (diett, redusert appetitt) kan medføre jernmangelanemi (mikrocytær) eller anemi på grunn av vitamin B12- eller folsyre-mangel (makrocytær).

Genetiske sykdommer

Talassemi forårsaker mild-alvorlig mikrocytær anemi. alfa- og betatalassemi. Alvorlighetsgraden er avhengig av genetiske forhold som kan testes. Menn og kvinner angripes like ofte. De fleste er etnisk fra Italia, Hellas, Midtøsten, Sør-Asia og Afrika.

Sigdcelleanemi. Symptomer fra barnealder. Fryktet er sigdcelle krise med sterke iskemiske smerter, nekroser og organskade. Ca. 80% stammer etnisk fra Afrika sør for Sahara.

Også andre sykdommer med  hemoglobinvarianter finnes.

Andre årsaker

Sykdom i benmarg medfører produksjonsmangel (Fanconi-anemi, myelofibrose). Ved aplastisk anemi er alle cellerekker (leukocytopeni, trombocytopeni) angrepet

Kronisk nyresvikt (erythropoietin-mangel)

Medikamenter (cytostatika, sulfonamider, thyreostatika, kolkisin).

Forgiftning (Bly, benzol)

Alkoholmisbruk (langvarig)

Hemolyse: SLE, varme hemolyttisk anemi, kuldeagglutininer (blant annet ved mykoplasma-infeksjon), paroksystisk kuldehemoglobinuri hos barn, hemolytisk uremisk syndrom (HUS, aHUS), malaria, tranfusjons-reasksjon. Glukose-6 fosfat dehudrogenase mangel, DIC, dialyse, kunstige hjerteklaffer, løper-anemi.

Påvisning av hemolyse: Feber og svette, raskt fallende hemoglobin, MCV normal, LD høy, haptoglobin lav. Direkte antiglobulintest test (DAT). Dersom denne er positiv,  gjøres monospesifikk («utvidet») DAT. Denne testen undersøker hvilken immunglobulinklasse eller hvilket komplement-protein som er tilstede på celleoverflaten

Hematologiske indekser

  • MCV   = Hct x 10 / RBC (mill.)
  • MCHC = Hb x 10 / Hct
  • MCH   = Hb x 10 / RBC

Utredning av anemi

Anamnese: Debut-alder. Sykdoms- og medikament-anamnese.

Klinisk: Anemisk hud, tachykardi, dyspne. Svette, feber (ved hemolyse).

Blod: Hemoglobin. CRP. MCV, MCH og MCHC. Løselig transferinreseptor, ferritin. Retikulocytter, LD og haptoglobin (hemolyse). Vitamin B12,  folsyre. Genetisk analyse ved mistanke om genfeil. Helikobakter (antistoff).

Urin: erytrocytter, farge

Avføring: blod, calprotektin (inflmmasjon), parasitter, helikobakter (antigen-prøve)

Koloskopi (blødning, inflammasjon)

Kapselendoskopi (blødning eller inflammasjon i tynntarm)

Gastro-duodenoskopi (blødning, cøliaki, helikobakter pylori)

Pusteprøve (helikobakter)

Benmarg: Biopsi.

 

Behandling

Årsak elimineres. Behandling av grunnsykdom. Substitusjon (jern, vitamib B12, folsyre). Ved  NSAID betinget gastrointestinal blødning seponeres medikamentet. Dersom behov kan COX-2 hemmer vurderes. Protonpumpehemmer eller misoprostol vurderes.

Litteratur

Fraenkel PG, 2017 (inflammatorisk anemi)

Killip S, 2007 (jernmangelanemi); 

Lanier JB, 2018 (anemi hos eldre personer)

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book