241 Analgetika (REV 015, REV 033, REV 050, REV 055, REV 078, REV 079)

Øyvind Palm

Læringsmål: REV 015, REV 033, REV 050, REV 055, REV 078, REV 079

Alle autoimmune revmatiske sykdommer forårsaker smerter. Smertestillende medikamenter brukes av mange for å oppnå en bedre livskvalitet, mens andre velger nesten konsekvent å avstå fra bruk av smertestillende. Det finnes ingen allmenn fasit som gir svar på hva som er riktig bruk av smertestillende medikamenter for den enkelte, men noen retningslinjer kan være nyttige. Når det gjelder bruk av vanedannende legemidler har Det norske Helsedirektoratet retningslinjer. Nyttig pasientinformasjon om mange av preparatene finner du på norsk her (Legeforeningen).

Paracetamol, Paracet, Pinex

Paracetamol-preparater (Pinex, Pamol, Panodil, acetaminophen (amerikansk) og flere) er ikke vanedannende, tåles vanligvis godt og regnes som lette analgetika. Effekt på smerter forårsaket av revmatisk betennelse, men lite virkning på kroniske smertesyndromer som fibromyalgi. Paracetamol skal ikke brukes ved alvorlig leversykdom. Kan kjøpes uten resept. Ved kronisk revmatisk sykdom kan en få ”blå resept” (refusjonspunkt -71 eller på spesifikke diagnoser)

De fleste pasientene med revmatoid artritt (RA) trenger symptomatisk behandling med analgetika i tillegg til NSAIDs og DMARDs. Paracetamol-preparater er første valg.  I noen få tilfeller kan det bli nødvendig å bruke opiater eller kombinasjons-preparater, men langtids bruk må unngås på grunn av tilvenningsfare.

NSAIDs, Ikke-steroide antiflogistika

NSAIDs (Non-Steroid Anti-rheumatic Drugs, ikke-steroide antirevmatiske medikamenter). Eksempler er Ibux, Diclofenac, Voltaren og flere). Ikke vanedannende. Kan virke noe bedre enn Paracetamol, men har generelt høyere bivirkningsrisiko.

Sterkere analgetika

Vanedannende, smertestillende medikamenter (Pinex Forte, Paralgin Forte, Nobligan, Oxycontin, Oxynorm, Tramadol, Durogesic plaster, Norspan plaster, Dolcontin med flere) brukes sjelden over lengre tid ved kroniske revmatiske sykdommer. Årsaken er at medikamentene ikke påvirker sykdomsaktiviteten og har bieffekter som alltid inntreffer over tid i tillegg til en vrimmel av potensielle bivirkninger. Korttids bruk på spesielle indikasjoner er imidlertid trygt når forhåndsregler tas. Det norske Helsedirektoratets anbefaler:

 • Forskriving bør skje via fastlege som holder oversikt med forbruket
 • Ved oppstart i sykehus bør indikasjon og varighet av behandlingen klart bli avtalt. Fastlegen bør involveres
  • Bruk over mer enn to-fire ukers tid frarådes
  • Risiko for toleranse-utvikling (tap av effekt over tid), abstinens og avhengighet foreligger
  • Bør ikke brukes sammen med benzodiazepiner (”beroligende” ) eller med z-hypnotika (sovemedisiner). Vennligst les mer her: (Nasjonalt Kompetansesenter for søvnvansker)
  • Hos eldre bør dosen være lav og medikamenter med kort virketid foretrekkes
  • Vanligvis skal en ikke kjøre bil etter medikamentinntak

Litteratur

Kvien TK, 2003

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book