73 Akuttmedisinske tilstander i Revmatologi og NEWS (REV 029, REV 045)

Øyvind Palm

Illustrasjon: PxHere

Læringsmål REV 029, REV 045 (vaskulitt)

Definisjon

Revmatologi forbindes neppe generelt med blålys-medisin. Desto viktigere er det å være oppmerksom på akutte revmatiske tilstander, inklusive vaskulitt-sykdommer og systemiske bindevevssykdommer som må utredes og behandles straks. Et utvalg av akutte revmatiske sykdommer er beskrevet her.

NEWS (National Early Warning System) er et verktøy basert på kliniske målinger som skal bidra til å identifisere pasienter med risiko for alvorlig forverring og behov for intensivert observasjon og tiltak. NEWS brukes mest av sykepleiere på sykehus, inklusiv i revmatologiske sengeposter (vennligst les mer nedenfor).

Akuttmedisinsk revmatologi

Bindevevssykdommer med sykdom i indre organer

Bekhterevs sykdom (Ankyloserende spondylitt / axial spondyloartritt): Skader kan medføre brudd i rygg og nakke. Tidlig diagnose og kirurgisk behandling kan være avgjørende for å begrense skadene

Akutt lungeblødning ved ANCA-positiv granulomatøs polyangiitt (GPA) hos en 51 år gammel kvinne med kortpustethet. Innlagt intensivavdeling vi akuttmottak.

Granulomatøs Polyangiitt (GPA, Wegeners granulomatose): Subglottis stenose med pusteproblemer. Akutt lungeblødning. Illustrasjon: Farmakiotis D, Baldovino BP, Kim P – Journal of medical case reports (2012). CC BY 2.0

Makrofag aktiveringssyndrom (MAS/HLH): Ved aktiv Systemisk lupus erythematosus (SLE). Ved adult Stills sykdom, systemisk juvenil artritt

Hemolytisk anemi: Ved Systemisk lupus erythematosus (SLE). Trombocytopeni med raskt fallende blodplate-tall

Kawasakis syndrom: Koronararterier-manifestasjoner

Revmatoid artritt (Leddgikt): Strupehodet kan angripes. Manipulasjon kan forårsake pusteproblemer, heshet  og følelse av tetthet i halsen. Kortison og akutt undersøkelse kan være nødvendig.

Septisk artritt: Infeksjon, oftest med bakterier. Opportunistiske infeksjoner. Kan utgå fra leddet (etter skade), sjelden etter leddpunksjon eller kirurgi.

Septisk artritt i MCP 3 etter direkte stikk-skade.

Ofte spredning fra andre organer eller sår i hud. Påvisning av mikrober, resistensbestemmelse (følsomhet for antibiotika). Skilles fra akutt urinsyregikt som kan gi lignende symptomer.

Temporalis arteritt: Akutt synstap. Aorta-aneurisme med blødning. Slag / vertebro-basilar sirkulasjonssvikt

Vaskulitt med truende sykdom i indre organer:

Lungeblødning ved kapillaritt eller  ved aneurisme:  Behcets sykdom, Takayasus arteritt

Vaskulitt i nyrer: Mikroskopisk polyangiitt (MPA). Granulomatøs Polyangiitt (GPA Wegeners granulomatose)

Lunge og nyresvikt: Goodpasture syndrom (anti-GBM-syndrom). Mikroskopisk polyangiitt (MPA). Granulomatøs Polyangiitt (GPA Wegeners granulomatose)

Koronar hjertesykdom eller hjerneslag: Takayasus arteritt, Risiko for akutt hjerteinfarkt, selv hos unge kvinner

Akutt synstap: Temporalis arteritt, Andre

Aorta-aneurisme-blødning:  Temporalis arteritt, Takayasus og annen non-kranial storkars-vaskulitt, Cogans syndrom

 

NEWS ( National Early Warning System)

NEWS står for National Early Warning System og er et verktøy i form av et rapporteringsskjema med en sumscore. NEWS er en del av arbeidet for å bedre pasientsikkerheten i sykehus, legevakt og på sykehjem. Det brukes hovedsakelig av sykepleiere for å vurdere endringer i pasientens vitale status og oppdage forverring og rapportere dette videre. NEWS brukes blant annet for å oppdage truende sepsis eller tidlige tegn på respirasjonssvikt eller hjertestans. Det opprinnelige NEWS ble i 2017 oppgradert til NEWS2.

Basis for NEWS er

  1. Respirasjonsfrekvens
  2. Oksygenmetning
  3. Systolisk blodtrykk
  4. Pulsfrekvens
  5. Grad av bevissthetstap eller forvirring
  6. Temperatur

NEWS2 skjema kan lastes ned fra kompetansebroen.no (https://www.kompetansebroen.no/wp-content/uploads/2018/06/Ahus-lommeheftet-NEWS2-side-1-og-2.pdf )

Fysiologiske parametere 3 2 1 0 1 2 3
Respirasjonsfrekvens (per minutt) ≤8 9-11 12-20 21-24 ≥25
SpO2 Skala 1 (%) ≤91 92-93 94-95 ≥96
SpO2 Skala 2* (%) ≤83 84-85 86-87 88-92

≥ 93 på luft

93-94 på oksygen 95-96 på oksygen ≥97 på oksygen
Luft eller oksygen oksygen luft
Systolisk blodtrykk ≤90 91-100 101-110 111-219 ≥220
Puls (per minutt) ≤40 41-50 51-90 91-110 111-130 ≥131
Bevissthetsnivå** A** CVPU**
Temperatur (grader C) ≤35,0 35,1-36,0 36,1-38,0 38,1-39,0 ≥39,1

*SpO2 Skala 2 brukes ved kjent hyperkapnisk (høy CO2 i blodgass) respirasjonssvikt, verifisert ved blodgass. Lege dokumenterer når skala 2 skal brukes.

** A= Alert (våken), C= New confusion (nyoppstått forvirring), V=Voice (reagerer på tiltale), P=Pain (reagerer på smertestimulering), U=Unresponsive (reagerer verken på tiltale eller smertestimulering

Totalscore på NEWS2 evalueres etter følgende skjema:

Skår Overvåkningsfrekvens Respons/tiltak Risiko for mortalitet
0 Minst hver 12. time Full NEWS hver 12. time Lav
1-4 Minst hver 4-6 time Sykepleier vurderer behov for:

– flere kliniske tiltak

– økt overvåknings-frekvens

– legekontakt

Lav
Skår 3 i en parameter Minst en gang hver time eller etter forordning fra lege Sykepleier skal informere ansvarlig lege og sammen vurdere behov for

– nye kliniske tiltak

– økt overvåkningsnivå

– kontakt med mobil intensivgruppe

Lav-middels
5 eller høyere Minst en gang hver time eller etter forordning fra lege Sykepleier skal straks informere ansvarlig lege og sammen vurdere behov for

– nye kliniske tiltak

– økt overvåkningsnivå

– kontakt med mobil intensivgruppe

Middels
7 eller høyere Kontinuerlig overvåkning av vitale funksjoner eller etter forordning fra lege Sykepleier skal umiddelbart informere (spesialistkompetent) ansvarlig lege og sammen med denne ta kontakt med mobil intensivgruppe.

 

Intensivgruppen og postpersonalet lager i fellesskap en kortsiktig plan og vurderer behov for:

– omgående kliniske tiltak

– overflytning til overvåkningsavdeling

Høy

Merknader:

En lav NEWS score utelukker ikke alvorlig sykdom. Supplerende medisinsk skjønn / «magefølelse» skal også vektlegges.

Ved mistanke om infeksjon og NEWS på 5 eller er sepsis mulig og vurdering for umiddelbar behandling med antibiotika er aktuelt.

Fordeler og ulemper med NEWS

NEWS er et hjelpemiddel i sykepleiernes kliniske vurderinger og i tråd med Helsedirektoratets anbefaling om bruk av skåringsverktøy. Måleinstrumentet gir grunnlag for å vurdere hvilke pasienter som har behov for høyere grad av overvåkning og tiltak. NEWS kan for erfarne sykepleier bekrefte deres intuisjon og være en trygghet i kommunikasjon med andre sykepleiere og annet helsepersonell, inklusiv leger. NEWS erstatter imidlertid ikke alle andre målinger og kliniske vurderinger. Erfarne sykepleiere og andre klinikere vil ha gjøre tilsvarende faglige vurderinger uten et slikt skjema. Det er også påpekt at NEWS ikke er like godt tilpasset pasienter med kroniske sykdommer fordi disse ofte skårer høyt i utgangspunktet. For leger er årsaken til høyere NEWS-score av stor betydning for hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes. Et enkelt NEWS-tall er da utilstrekkelig.

Litteratur (NEWS)

Kompetansebroen.no (aHUS)

Helsedirektoratet.no

Royal College of Physicians

Usman OA, 2018 (NEWS ved sepsis)

 

Litteratur

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book